Hylifau ar gyfer Auto

 • Hylifau ar gyfer Auto

  Dwysedd olew injan. Ar ba baramedrau y mae'n dibynnu?

  Mae cymhareb ffisegol màs i gyfaint hylif yn pennu dwysedd olew injan. Ynghyd â gludedd, mae gan y paramedr ddibyniaeth uniongyrchol ar dymheredd, mae'n effeithio ar weithrediad peiriannau ac yn darparu'r pŵer datganedig yn ystod trosglwyddiad hydrolig. Mae olew modur o ansawdd gwael yn cynnwys ychwanegion niweidiol, ac mae olew modur a ddefnyddir yn cynnwys amhureddau sy'n cynyddu paramedrau dwysedd. Gadewch i ni ddweud wrthych sut mae olewau synthetig dwysedd uchel ac isel yn effeithio ar weithrediad peiriannau piston neu geir cylchdro. Ireidiau Dwysedd Uchel Mae dwysedd olewau modurol yn amrywio rhwng 0,68 a 0,95 kg/l. Mae hylifau iro â dangosydd uwch na 0,95 kg / l yn cael eu dosbarthu fel dwysedd uchel. Mae'r olewau hyn yn lleihau straen mecanyddol mewn trosglwyddiad hydrolig heb golli perfformiad. Fodd bynnag, oherwydd y dwysedd cynyddol, nid yw'r iraid yn treiddio i ardaloedd anodd eu cyrraedd o'r silindrau piston. O ganlyniad, mae'r llwyth ar ...

 • Hylifau ar gyfer Auto

  Trawsnewidydd olew GK

  Mae'r ystod o olewau a ddefnyddir mewn gweithfeydd pŵer yn eithaf helaeth, ond nodweddir pob un ohonynt gan radd uchel o buro ac fe'u cynhyrchir o olew sylffwr isel. Ymhlith y rhai mwyaf cyffredin mae olew trawsnewidydd GK (mae'r brand yn sefyll am: G - arwydd o'r dull glanhau: hydrocracking, K - presenoldeb cyfansoddion asid yn y cyfansoddiad). Manylebau Pennir cyfansoddiad a phriodweddau olew trawsnewidyddion gradd GK gan GOST 982-80. Mae'r safonau hyn yn awgrymu: Perfformiad inswleiddio trydanol uchel, gan gynnwys ar dymheredd uchel. Presenoldeb ychwanegion gwrthocsidiol (ionol), heb gynnwys cyrydiad o dan foltedd uchel. Absenoldeb alcalïau sy'n hydoddi mewn dŵr ac amhureddau mecanyddol. Sefydlogrwydd dangosyddion gludedd mewn ystod tymheredd penodol. Cynnwys lleiaf ïonau asid rhydd. Y normau ffisegol a chemegol safonol ar gyfer y cynnyrch a ddisgrifir yw: Dwysedd, kg/m3, ar dymheredd ystafell —…

 • Hylifau ar gyfer Auto

  Pa mor aml y dylid newid hylif y brêc?

  Yn syndod, ond yn wir: yn oes argaeledd gwybodaeth, nid yw llawer o fodurwyr yn gwybod o hyd bod angen diweddaru'r hylif brêc o bryd i'w gilydd. Ar ben hynny, nid yw ymwybyddiaeth yn dod hyd yn oed pan fydd y pedal o dan y droed dde yn sydyn yn methu, ac yna, ar ôl munud, yn codi eto - ac mae perfformiad y system yn cael ei adfer. Mae popeth yn cael ei ddileu fel “glitch system” neu rywbeth felly. Ynglŷn â pha mor aml y mae angen i chi newid yr hylif brêc mewn car a pham mae hwn yn eitem cynnal a chadw gorfodol - darllenwch yr erthygl. Pam newid hylif brêc? Gadewch i ni ddechrau gyda'r pethau sylfaenol. Mae hylif brêc yn gweithredu fel trosglwyddydd pwysau o'r prif silindr brêc (GTE) i'r gweithwyr. Mae'r gyrrwr yn pwyso'r pedal, mae GTE (y piston symlaf mewn cwt gyda system falf) yn anfon pwysedd hylif trwy ...

 • Hylifau ar gyfer Auto

  Iraid ar gyfer SHRUS. Pa un sy'n well?

  Mae'r cymal cyflymder cyson (neu'r cymal CV yn fyr) yn ymwneud â throsglwyddo torque o'r blwch gêr i ganolbwynt yr olwyn yrru. Hynny yw, mae'r nod hwn yn priori wedi'i lwytho'n drwm. Felly, mae cymalau CV yn gofyn am ddefnyddio ireidiau arbennig a all ddarparu amddiffyniad dibynadwy ar gyfer cysylltu â rhannau sy'n gweithredu o dan lwythi trwm. Ynglŷn â pha fath o iraid sy'n well i'w ddefnyddio ar gyfer cymalau CV a bydd yn cael ei drafod isod. Yr egwyddor o ddewis ireidiau ar gyfer cymalau CV Mae ireidiau ar gyfer cymalau cyflymder cyson yn cael eu dewis yn unol ag egwyddor eithaf syml: yn dibynnu ar y math o gynulliad sy'n darparu trosglwyddiad mudiant cylchdro ar ongl. Rhennir holl gymalau CV yn strwythurol yn ddau grŵp: math o bêl; trybedd. Yn eu tro, gall colfachau pêl gael dwy fersiwn: gyda'r posibilrwydd o symudiad echelinol a heb bosibilrwydd o'r fath. ...

 • Hylifau ar gyfer Auto

  Trwm-ddyletswydd cotio "Hammer". Newydd o Rubber Paint

  Mae haenau gwrth-cyrydu sy'n seiliedig ar gyfansoddion macromoleciwlaidd yn dod yn fwyfwy poblogaidd ymhlith modurwyr. Hyd yn ddiweddar, ar gyfer cymhwyso cyfansoddiadau o'r fath i'r wyneb, roedd angen defnyddio cynhyrchion a fewnforiwyd yn unig. Ond yn ddiweddar, mae un domestig wedi ymddangos ar y farchnad proffil, gan y cwmni Rubber Paint, gyda'r enw diddorol "Hammer". Nodweddion y cyfansoddiad a'r priodweddau Defnyddir paent rwber mewn gwahanol feysydd a gellir ei gymhwyso i bren, metel, concrit, gwydr ffibr ac arwynebau plastig. Mae'r paent ar gael mewn gwahanol liwiau a gellir ei gymhwyso mewn gwahanol ffyrdd - trwy frwsh, rholer neu chwistrell (dim ond y dull cyntaf a ddefnyddir wrth beintio ceir). Fel cyfansoddiadau eraill o ddefnydd tebyg yn seiliedig ar polywrethan - y haenau mwyaf enwog yw Titaniwm, Bronekor ac Adar Ysglyfaethus - mae'r paent dan sylw yn cael ei wneud ar sail polywrethan.

 • Hylifau ar gyfer Auto

  Saim Silicôn. Rydym yn ymladd â rhewi

  Gyda datblygiad technoleg, mae gweithgynhyrchu gwahanol fathau o gynhyrchion yn seiliedig ar silicon wedi dod yn rhad ac yn fforddiadwy. Oherwydd ei briodweddau, mae silicon wedi'i gymhwyso ym maes cemeg modurol. Gadewch i ni ddarganfod beth yw ireidiau silicon ar gyfer morloi rwber, a hefyd darganfod pa gyfansoddiad sy'n well i'w brynu at y diben hwn. Cyfansoddiad ac egwyddor gweithredu Mae siliconau yn gyfansoddion organosilicon sy'n cynnwys ocsigen. Yn dibynnu ar y math o grŵp organig, mae gan y sylweddau hyn briodweddau gwahanol. Mae cyfansoddiad ireidiau silicon ar gyfer morloi rwber yn aml yn cynnwys un o dri (neu nifer) o sylweddau: hylifau silicon (olewau), elastomers neu resinau. Mae egwyddor gweithredu ceg y groth silicon yn eithaf syml. Ar ôl ei gymhwyso, mae iraid â photensial gludiog da yn gorchuddio'r wyneb i'w drin. Dydy hi ddim yn rhewi...

 • Hylifau ar gyfer Auto

  Olew Tad-17. Arweinydd y farchnad ddomestig

  Ymhlith y brandiau o olewau gêr a gynhyrchir yn Rwsia a gwledydd CIS, mae'n debyg y bydd saim brand Tad-17 ar frig y sgôr poblogrwydd. Ystyrir bod yr olew yn gyffredinol, mae'n amddiffyn rhannau ffrithiant siafftiau a gerau mecanyddol yn dda, ac mae ganddo briodweddau gwrthocsidiol. Cyfansoddiad a marcio Mae olew trawsyrru Tad-17, a gynhyrchir yn unol â gofynion technegol GOST 23652-79 (yn ogystal â'i analog agosaf - olew Tad-17i), i'w ddefnyddio mewn ceir teithwyr domestig. Yn addas ar gyfer trosglwyddiadau â llaw (yn enwedig hypoid), echelau gyrru, rhai systemau rheoli ceir teithwyr gyda chynllun gyriant olwyn gefn clasurol. Yn ôl y dosbarthiad rhyngwladol, mae'n perthyn i olewau dosbarth GL-5. Ni chaiff ei ddefnyddio wrth drosglwyddo tryciau ac offer arbennig ar ddyletswydd, gan fod ganddo gludedd cynyddol i ddechrau, sy'n cynyddu grym gyrru'r cerbyd (mewn achosion o'r fath, mwy ...

 • Hylifau ar gyfer Auto

  dwysedd gwrthrewydd. Sut mae'n gysylltiedig â rhewbwynt?

  Mae dangosydd o'r fath â dwysedd gwrthrewydd yn arbennig o berthnasol ar gyfer asesu cyfansoddiad oeryddion modern. Mae dwysedd yn nodi'n uniongyrchol y ganran o glycol ethylene (propylene glycol) a dŵr. Ac mae hwn yn ddangosydd hollbwysig o allu gwrthrewydd i wrthsefyll tymheredd isel. Dwysedd gwrthrewydd Mae bron pob gwrthrewydd modern yn seiliedig ar alcohol (un o amrywiadau glycol) a dŵr distyll. Mae cymhareb glycol i ddŵr yn pennu'r ymwrthedd i dymheredd isel. Mae paradocs yma sy'n bwysig i'w ddeall. Ar gyfer gwrthrewydd glycol ethylene, nid yw'r rheol yn gweithio: po uchaf yw'r crynodiad o glycol, y mwyaf o rew y gall y cymysgedd ei oddef. Mae gan glycol ethylene pur bwynt rhewi o ddim ond -13°C. A chyflawnir trothwy rhewi mor uchel o'r oerydd trwy gymysgu â dŵr. Hyd at grynodiad glycol mewn…

 • Hylifau ar gyfer Auto

  Gwrthrewydd Felix. Safon ansawdd am bris fforddiadwy

  Yn y gwymplen Google-list wrth fewnbynnu’r gair “gwrthrewydd”, mae’r ymadrodd “gwrthrewydd Felix” mewn ail safle anrhydeddus. Nid yw hyn yn syndod, oherwydd bod gan wneuthurwr yr ystod hon o oeryddion, cwmni Nizhny Novgorod Tosol-Sintez, gefnogaeth y wladwriaeth, ymhlith pethau eraill. Gwybodaeth gyffredinol am wrthrewydd Felix Nodwedd o'r cyfansoddiadau dan sylw yw'r ystod eang o rinweddau a gynigir. Trwy gynhyrchu sawl math o'r cynhyrchion hyn, mae Tosol-sintez yn rhwymo defnyddiwr posibl yn gadarn i'r angen i brynu eu cynhyrchion eu hunain. Mae pob gwrthrewydd Felix yn fwynau, a'u sylfaen weithredol yw glycol monoethylene. Yn ôl y dosbarthiad a ddatblygwyd gan bryder Volkswagen, mae cynhyrchion yn perthyn i grwpiau G11 a G12. Nodweddir y grwpiau hyn gan sefydlogrwydd cynyddol y cyfansoddiad ...

 • Hylifau ar gyfer Auto

  Gwrthrewydd A-65. Ni fydd yn rhewi hyd yn oed mewn rhew difrifol!

  Ymhlith yr amrywiaeth o oeryddion, mae lle arbennig yn perthyn i Tosol 65, ac, yn benodol, ei amrywiaeth Tosol A-65M. Mae llythyren ychwanegol ym manyleb y cynnyrch yn gysylltiedig â'r angen i'w ddefnyddio mewn rhew, ar dymheredd amgylchynol arbennig o isel. Nodweddion Datblygwyd yr oerydd dan sylw gan weithwyr Adran Technoleg Synthesis Organig un o'r sefydliadau ymchwil Sofietaidd mewn perthynas â modelau ceir VAZ, yr oedd eu cynhyrchiad yn cael ei feistroli bryd hynny. Ychwanegwyd y terfyniad -ol at dair llythyren gyntaf yr enw, sy'n nodweddiadol ar gyfer dynodi llawer o sylweddau organig moleciwlaidd uchel. Mae'r rhif 65 yn dadgodio'r brand yn nodi'r pwynt rhewi lleiaf. Felly, bron i hanner canrif yn ôl, dechreuwyd cynhyrchu teulu o oeryddion ag enwau tebyg (OJ Tosol, Tosol A-40, ac ati), wedi'u cynllunio i'w defnyddio mewn cartrefi ...

 • Hylifau ar gyfer Auto

  Blackeners teiars. Caprice neu reidrwydd?

  Mae gan deiars ceir, sy'n cael eu prynu mewn gwerthwyr ceir arbenigol, liw du parchus, gan bwysleisio eu newydd-deb a'u ffresni. Fodd bynnag, dros amser, mae lliw teiars car yn newid, gan gaffael arlliwiau amrywiol o lwyd. Y ffordd hawsaf o egluro hyn yw heneiddio rwber yn raddol. Beth yw'r broses heneiddio teiars? Mae newid lliw yn cael ei achosi nid yn unig gan amodau gweithredu - newidiadau sydyn mewn tymheredd, ffrithiant, straen - ond hefyd gan ocsidiad. Mae hyd yn oed rwber "heb ei reidio" yn goleuo'n raddol, oherwydd yn ystod y llawdriniaeth mae'n destun ocsidiad yn gyson. O ganlyniad, mae haen ocsid brau o gryfder cynyddol yn cael ei ffurfio ar wyneb y teiar. Nid oes unrhyw fudd o haen o'r fath, oherwydd ar yr un pryd â chryfder mae'n dod yn fwy brau, oherwydd bod cyfansoddion sylffid yn bresennol ynddo. Wrth yrru ar ffyrdd drwg, wynebwch…

 • Hylifau ar gyfer Auto

  Sychwr tanwydd. Rydyn ni'n glanhau'r tanc nwy o ddŵr

  Pa mor beryglus yw dŵr mewn tanc nwy, o ble mae'n dod a sut i ddelio ag ef? Isod byddwn yn siarad am y ffordd hawsaf o gael gwared â lleithder o'r tanc tanwydd - sychwyr tanwydd. Mecanweithiau ffurfio lleithder yn y tanc nwy a chanlyniadau'r ffenomen hon Mae dwy brif ffordd o dreiddio dŵr i'r tanc tanwydd. Anwedd arferol o'r aer. Mae anwedd dŵr bob amser yn bresennol yn yr atmosffer i ryw raddau. Pan fyddwch mewn cysylltiad ag arwynebau caled (yn enwedig ar dymheredd isel), mae lleithder yn cyddwyso'n ddefnynnau. Mae gan y cap tanc nwy o'r dyluniad symlaf dwll y mae aer o'r amgylchedd yn mynd i mewn iddo pan fydd lefel y tanwydd yn gostwng (mae pwysau gormodol hefyd yn cael ei awyru trwy'r falf hon). Mae hyn yn atal ffurfio gwactod. Mewn dyluniadau tanc nwy mwy datblygedig ...

 • Hylifau ar gyfer Auto

  Sgôr y siampŵau car gorau ar gyfer golchi digyffwrdd

  Cael gwared ar faw cronedig o'r corff yw'r cam cyntaf mewn unrhyw ymdrech glanhau cerbydau. Yn yr achos hwn, gallwch ddefnyddio sbwng neu mitt traddodiadol, ond mae'n well defnyddio technoleg golchi pwysau, a hefyd defnyddio siampŵ car arbennig ar gyfer golchi digyswllt. Mae cyfansoddiad y siampŵ car ar gyfer golchi digyswllt yn cynnwys syrffactyddion, cyfryngau cymhlethu, ffurfwyr ewyn, rheolyddion asidedd byffer, cyfryngau gwasgaru, cywirwyr pH, odinyddion, a nifer o gydrannau eraill. Ond nid yw pob siampŵ yn gwneud eu gwaith cystal. Lluniwyd sgôr y siampŵau ceir gorau ar gyfer golchi digyswllt ar gyfer segment proffil y farchnad yn 2018. Mae Bilt Hamber Surfex HD Shampoo yn haeddiannol yn cymryd y lle cyntaf yn y sgôr oherwydd ei allu diseimio effeithiol. Fel y sefydlwyd gan nifer o astudiaethau, wrth yrru car trwy strydoedd dinas ...

 • Hylifau ar gyfer Auto

  Olew gêr 80W90. Goddefiannau a pharamedrau gweithredu

  Ymhlith yr holl ireidiau ar gyfer trosglwyddiadau llaw a chydrannau trawsyrru eraill, efallai mai olew 80W90 yw'r arweinydd mewn poblogrwydd. Mae hyn os ydym yn cymryd i ystyriaeth y parth canolog o Rwsia. Isod byddwn yn dadansoddi nodweddion a chwmpas olew gêr gyda gludedd o 80W90. Deciphering olew gêr 80W90 Gadewch i ni ystyried yn fyr y prif nodweddion sydd gan olewau gêr â gludedd o 80W90. Mae safon SAE J300 yn dweud y canlynol. Y pwynt arllwys cyn colli eiddo iro ac amddiffynnol yw -26 ° C. Wrth rewi o dan y tymheredd hwn, bydd gludedd deinamig yr olew yn fwy na'r terfyn derbyniol o 150000 csp a dderbynnir gan beirianwyr SAE. Nid yw hyn yn golygu y bydd y saim yn troi'n iâ. Ond mewn cysondeb, bydd yn dod yn debyg i fêl trwchus. Ac felly…

 • Hylifau ar gyfer Auto

  Profi selwyr system gwacáu ceir

  Mae arogl nwyon gwacáu yn adran y teithwyr neu sŵn “torri” annymunol gwacáu yn byrstio yn dynodi tyndra toredig y llwybr gwacáu. Un ateb cyflym a rhad i'r broblem hon yw seliwr muffler. Ynglŷn â beth yw selwyr ar gyfer systemau gwacáu a pha mor effeithiol ydyn nhw - darllenwch isod. Sut mae seliwr muffler yn gweithio a ble mae'n cael ei ddefnyddio? Cyfeirir at selwyr gwacáu modurol yn aml fel "smentau". Ar ben hynny, mae'r gair "sment" yn cael ei grybwyll nid yn unig ymhlith modurwyr fel bratiaith. Mae rhai gweithgynhyrchwyr selwyr muffler yn defnyddio'r gair hwn ar eu pecynnu, ac nid at ddibenion masnachol. Mae gan debygrwydd selyddion â smention ystyr gwirioneddol, gymhwysol, ac un cemegol. Mae bron pob seliwr modurol yn wahanol fathau o bolymerau.…

 • Hylifau ar gyfer Auto

  Canolbwyntiwch neu wrthrewydd parod. Beth sy'n well?

  Mae rhai modurwyr, wrth ailosod neu ychwanegu at oerydd, yn defnyddio gwrthrewydd parod. Mae'n well gan berchnogion ceir eraill ddwysfwyd. Gadewch i ni geisio darganfod pa un sy'n well: dwysfwyd gwrthrewydd neu wrthrewydd. Beth mae crynodiad gwrthrewydd yn ei gynnwys a sut mae'n wahanol i'r cynnyrch gorffenedig? Mae'r gwrthrewydd parod arferol yn cynnwys 4 prif gydran: ethylene glycol; dŵr distyll; pecyn ychwanegyn; llifyn. Dim ond un o'r cydrannau sydd ar goll yn y dwysfwyd: dŵr distyll. Mae'r cydrannau sy'n weddill mewn cyfansoddiad llawn mewn fersiynau cryno o oeryddion. Weithiau mae gweithgynhyrchwyr, er mwyn symleiddio ac atal cwestiynau diangen, yn ysgrifennu "Glycol" neu "Ethandiol" ar y pecyn, sydd, mewn gwirionedd, yn enw arall ar ethylene glycol. Fel arfer ni chrybwyllir ychwanegion a llifyn. Fodd bynnag, mae'r holl gydrannau a llifyn ychwanegyn yn y mwyafrif helaeth ...