Cadeirydd y Bwrdd Wojskowe Zakłady Lotnicze Rhif 1
Offer milwrol

Cadeirydd y Bwrdd Wojskowe Zakłady Lotnicze Rhif 1

Cadeirydd y Bwrdd Wojskowe Zakłady Lotnicze Rhif 1

Marcin Nocuń - Llywydd y Bwrdd Rheoli, Prif Swyddog Gweithredol Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 SA

Nid yw cwmni sy'n cael ei reoli'n briodol ac sydd ag egwyddorion, sy'n canolbwyntio ar ddatblygu cynaliadwy, yn ofni heriau ac yn edrych yn eofn i'r dyfodol. Mae'r un frawddeg hon yn disgrifio Wojskowe Zakłady Lotnicze Ger 1 SA orau

5 mlynedd o draddodiad, cannoedd o hofrenyddion ac awyrennau wedi'u hadnewyddu, eu gwasanaethu a'u moderneiddio. Mae ystod eang o wasanaethau, o atgyweirio peiriannau TW3-117, trwy gynhyrchu strwythurau cyfansawdd, i siop baent proffesiynol, yn gwneud y Cwmni yn un o arweinwyr y diwydiant hedfan a'r Grŵp Arfau Pwylaidd. Mae cannoedd o weithwyr a'r Bwrdd Rheoli dan arweiniad y Llywydd Marcin Nocuń yn gweithio ar gyfer y swydd hon o'r cwmni bob dydd.

Cadeirydd y Bwrdd Wojskowe Zakłady Lotnicze Rhif 1

Canolfan Ymchwil a Datblygu ynghyd â'r Ganolfan Profi Annistrywiol.

Roedd penderfyniadau a wnaed yn briodol ar lefel reoli yn caniatáu i'r Cwmni “ledaenu ei adenydd”, na chawsant eu rholio i fyny hyd yn oed er gwaethaf y pandemig. Yn 2020, cofnododd y cwmni gynnydd o bron i 10% mewn refeniw gwerthiant net o'i gymharu â 2019, wrth gyflawni'r canlyniad uchaf erioed mewn hanes. Mae lefel gyflawn paramedr EBITDA yn cadarnhau sefyllfa ariannol ragorol y cwmni. Nid oedd unrhyw doriadau swyddi ychwaith. I'r gwrthwyneb, creodd y cwmni swyddi newydd trwy gyflogi mwy o arbenigwyr. Nid oedd y camau a gymerwyd gan WZL1 yn 2020 i amddiffyn y Cwmni rhag effaith negyddol y pandemig heb arwyddocâd. Roedd y Bwrdd Rheoli yn gofalu am ddiogelwch gweithwyr trwy gyfyngu pob cyfarfod a chynhadledd i'r lleiafswm angenrheidiol, tra'n canolbwyntio ar gyfathrebu electronig. Roedd offer amddiffynnol personol ym mhob adran. Ar ôl sicrhau bod gweithwyr y Cwmni yn cael eu hamddiffyn yn ddigonol rhag lledaeniad y coronafeirws, cymerwyd mesurau pellach, ehangach i gefnogi'r gymuned leol yn y frwydr yn erbyn y pandemig.

Ymatebodd Llywydd Bwrdd Rheoli Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 SA yn gadarnhaol i'r angen i sefydlu Canolfan Dosbarthu Asiantau ym maes brwydro yn erbyn ac atal heintiau firws SARS-CoV-2. Mae'r cwmni wedi darparu cyfleuster i awdurdodau Talaith Łódź lle mae offer a deunyddiau meddygol yn cael eu storio, gan gynnwys offer amddiffynnol personol a diheintyddion, sy'n mynd i ysbytai a chyfleusterau eraill sy'n ymladd Covid-19. Dylid pwysleisio bod awdurdodau'r Cwmni yn rhoi pwyslais mawr ar weithredu'r rhagdybiaethau o'r cysyniad o Gyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol. Ar y sail hon, diolch i ymrwymiad mawr Llywydd WZL1, trosglwyddwyd arian ar gyfer prynu chwe anadlydd i ysbytai yn Łódź, ac i endidau eraill sy'n ymladd y pandemig, miloedd o fasgiau amddiffynnol, dillad amddiffynnol a diheintyddion. Yn ogystal â gweithgareddau gyda'r nod o frwydro yn erbyn lledaeniad y firws, cymerodd y cwmni ran mewn nifer o fentrau eraill, megis cefnogaeth i dimau pêl-foli, pêl-droed neu bêl-fasged, prynu cymhorthion addysgu ac offer ar gyfer clybiau ysgolion cyhoeddus, cefnogaeth i'r " Ymgyrch Pecyn i'r Arwr", ac ati.

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o fuddsoddiadau sylweddol yn cael eu gwneud neu eisoes wedi'u cwblhau yn y Cwmni. Yn 2019, rhoddwyd hofrennydd modern ar waith, wedi'i addasu i weithio gyda'r nos, a'r mwyaf newydd yng Ngwlad Pwyl ac un o'r rhai mwyaf modern yn Ewrop, awyrendy gyda chyfanswm arwynebedd o dros 5 m². Yn 000, lansiwyd y gwaith o adeiladu'r Ganolfan Ymchwil a Datblygu, a ariennir ar y cyd gan yr Undeb Ewropeaidd, ynghyd â'r Ganolfan Profi Annistrywiol, y mae ei chwblhau wedi'i threfnu ar gyfer 2020, wedi'i lansio. ar gyfer cynhyrchu cynwysyddion lansio ar gyfer y taflegrau PAC-2021 MSE. Eleni, adnewyddwyd y gwaith trin carthffosiaeth ym mhencadlys y cwmni yn Łódź a'i gyfarparu â datrysiadau technolegol diddorol, diolch i hynny lleihawyd effaith ffactorau cynhyrchu ar yr amgylchedd.

Mae nifer y buddsoddiadau ac ymrwymiad y Bwrdd Rheoli i'w gweithredu yn drawiadol. Penderfynodd Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 SA "goncro" gofod a phennaeth y consortiwm sy'n gweithredu'r prosiect o'r enw "Datblygu system roced is-orbital tri cham ar gyfer cynnal taliadau ymchwil", a ariannwyd ar y cyd o dan y Rhaglen Weithredol Datblygu Deallus. Ei nod yw datblygu system lansio suborbital tri cham y gellir ei hailddefnyddio sy'n gallu darparu 40 kg o lwyth tâl uwchben Llinell Kármán (100 km). Bydd yn caniatáu ar gyfer ymchwil a gwaith arbrofol mewn amodau micro-ddisgyrchiant ac ar gyfer archwilio haenau uchaf yr atmosffer. Mae profion maes o'r roced wedi'u cynllunio yn y dyfodol agos.

Yn ogystal â datblygiad cyson yn ymwneud â gweithredu technolegau newydd yn y Cwmni, ni ellir anwybyddu rôl allweddol Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 SA yn amddiffyn Pwyleg. Tasg sylfaenol y cwmni yw diwallu anghenion gwasanaeth hofrenyddion ac awyrennau a ddefnyddir gan Lluoedd Arfog Gwlad Pwyl. Mae WZL1, fel Canolfan Gwasanaeth Hofrennydd, yn sicrhau bod gwaith yn cael ei weithredu'n amserol, gan sicrhau parodrwydd ymladd yr offer wedi'i atgyweirio yn y wlad a thramor. Mae'r cwmni'n cymryd rhan mewn rhaglenni cenedlaethol fel CSAR ZOP, WISŁA, KRUK, PERKOZ, KONDOR a BSP.

Ychwanegu sylw