Cytundeb preifatrwydd

 1. Testun y cytundeb.
  • Mae'r cytundeb hwn yn ddilys ar gyfer gwefan AvtoTachki.com ac mae'n cael ei gwblhau rhwng defnyddiwr y gwefannau hyn a pherchennog y gwefannau (AvtoTachki.com o hyn allan)
  • Mae'r Cytundeb hwn yn sefydlu'r weithdrefn ar gyfer derbyn, storio, prosesu, defnyddio a datgelu Data Personol y Defnyddiwr a gwybodaeth arall y mae AvtoTachki.com yn ei derbyn gan ddefnyddwyr y gwefannau. Mae'r Data yn llenwi data personol.
  • Er mwyn rhoi gwybodaeth, cyhoeddi, defnyddio'r wefan ar unrhyw un o wefannau AvtoTachki.com, rhaid i'r Defnyddiwr ddarllen y Cytundeb hwn yn ofalus a mynegi ei gytundeb llawn gyda'i delerau. Cadarnhau Cydsyniad llawn i'r cytundeb hwn yw'r defnydd o'r wefan gan y Defnyddiwr.
  • Nid oes gan y defnyddiwr yr hawl i bostio gwybodaeth, cyhoeddiadau, defnyddio'r wefan os nad yw'n cytuno â thelerau'r cytundeb hwn, neu os nad yw wedi cyrraedd yr oedran cyfreithiol pan fydd ganddo'r hawl i ymrwymo i gytundebau neu os nad yw'n berson awdurdodedig i'r cwmni y mae'r wybodaeth yn cael ei phostio ar ei ran, cyhoeddiad.
  • Trwy bostio gwybodaeth ar wefannau sy'n defnyddio'r wefan, mae'r Defnyddiwr yn mewnbynnu data personol neu, yn darparu'r data hwn mewn ffordd arall, a / neu trwy gyflawni unrhyw gamau o fewn y wefan, a / neu ddefnyddio unrhyw ran o'r Wefan, mae'r Defnyddiwr yn rhoi ei gydsyniad diamwys i delerau'r Cytundeb hwn a yn rhoi hawl i AvtoTachki.com dderbyn, storio, prosesu, defnyddio a datgelu data personol y defnyddiwr o dan delerau'r Cytundeb hwn.
  • Nid yw'r Cytundeb hwn yn llywodraethu ac nid yw AvtoTachki.com yn gyfrifol am dderbyn, storio, prosesu, defnyddio a datgelu data personol y defnyddiwr ac unrhyw wybodaeth arall i drydydd partïon nad ydynt yn eiddo i AvtoTachki.com nac yn eu gweithredu, ac unigolion nad ydynt yn weithwyr i AvtoTachki .com, hyd yn oed os yw'r Defnyddiwr wedi cyrchu gwefannau, nwyddau neu wasanaethau'r unigolion hyn gan ddefnyddio AvtoTachki.com neu'r cylchlythyr. Yn gyfrinachol wrth ddeall y Cytundeb hwn, dim ond gwybodaeth sy'n cael ei storio yng nghronfa ddata'r wefan mewn cyflwr wedi'i hamgryptio ac sydd ar gael i AvtoTachki.com yn unig.
  • Mae'r defnyddiwr yn cydnabod, os bydd ei esgeulustod yn niogelwch a diogelu ei ddata personol a'i ddata awdurdodi, y gall trydydd partïon gael mynediad heb awdurdod i'r cyfrif a data personol a data arall y defnyddiwr. Nid yw AvtoTachki.com yn gyfrifol am iawndal a achosir gan fynediad o'r fath.
 2. Y weithdrefn ar gyfer cael data personol.
 1. Gall AvtoTachki.com gasglu gwybodaeth bersonol, sef: enw, cyfenw, dyddiad geni, rhifau cyswllt, cyfeiriad e-bost, rhanbarth a thref breswyl y Defnyddiwr, cyfrinair ar gyfer adnabod. Hefyd gall AvtoTachki.com gasglu gwybodaeth arall:
  • Cwcis er mwyn darparu gwasanaethau dibynnol, er enghraifft, storio data yn y drol siopa rhwng ymweliadau;
  • Cyfeiriad IP y defnyddiwr.
 2. Rydym yn casglu'r holl wybodaeth fel y mae ac nid yw'n newid yn ystod y broses casglu data. Mae'r defnyddiwr yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth gywir, gan gynnwys gwybodaeth am ddata personol. Mae gan AvtoTachki.com yr hawl, os oes angen, i wirio cywirdeb y wybodaeth a ddarperir, yn ogystal â gofyn am gadarnhad o'r wybodaeth a ddarperir, os oes angen i ddarparu gwasanaethau i'r Defnyddiwr.
 3. Y weithdrefn ar gyfer defnyddio gwybodaeth am y defnyddiwr.
 4. Efallai y bydd AvtoTachki.com yn defnyddio'ch enw, rhanbarth a thref lle rydych chi'n byw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, cyfrinair i'ch adnabod chi fel defnyddiwr AvtoTachki.com. Efallai y bydd AvtoTachki.com yn defnyddio'ch gwybodaeth gyswllt i brosesu ein cylchlythyr, sef eich hysbysu am gyfleoedd newydd, hyrwyddiadau a newyddion eraill gan AvtoTachki.com. Gall y defnyddiwr bob amser wrthod cyflawni'r post trwy ei wybodaeth gyswllt. Gellir prosesu data personol er mwyn gweithredu cysylltiadau cyfraith sifil, cysylltiadau treth a chyfrifyddu, cyflawni rhwymedigaethau cytundebol ar gyfer darparu gwasanaethau, darparu mynediad i'r gwasanaeth safle, adnabod y cleient fel defnyddiwr safle, er mwyn darparu, cynnig gwasanaethau, proses taliadau, cyfeiriadau postio, creu a gweithredu rhaglenni bonws, anfon cynigion a gwybodaeth fasnachol trwy'r post, e-bost, cynnig gwasanaethau newydd, trosglwyddo unrhyw wybodaeth heblaw pwnc y contract, cyflawni trafodion setliad, adrodd, cynnal cyfrifyddu cyfrifyddu a rheoli, gwella ansawdd. darparu gwasanaethau, darparu gwasanaethau safle, postio gwybodaeth, cyhoeddiadau cleientiaid ar safle perchennog y gronfa ddata bersonol, symleiddio gwaith gyda'r wefan a gwella ei ddeunyddiau.
 5. Telerau darparu mynediad i'r gronfa ddata.
 6. Nid yw AvtoTachki.com yn trosglwyddo data personol a gwybodaeth arall i drydydd partïon, ac eithrio fel y darperir isod. Mae defnyddwyr, yn unol â'r Cytundeb hwn, wedi rhoi'r hawl i "AvtoTachki.com" ddatgelu, heb gyfyngu ar y cyfnod dilysrwydd a thiriogaeth, ddata personol, ynghyd â gwybodaeth arall defnyddwyr i drydydd partïon sy'n darparu gwasanaethau i "AvtoTachki.com", yn benodol, ond nid yn gyfan gwbl, eu prosesu. archebion, taliadau, danfon parseli. Dim ond os ydynt yn darparu gwasanaethau i AvtoTachki.com y gall trydydd partïon ddefnyddio gwybodaeth am ddefnyddwyr a dim ond y wybodaeth sy'n angenrheidiol i ddarparu'r gwasanaeth. Hefyd, caniateir datgelu data personol heb gydsyniad y Defnyddiwr neu berson a awdurdodwyd ganddo mewn achosion a bennir gan y gyfraith, a dim ond er budd diogelwch cenedlaethol, lles economaidd a hawliau dynol, yn benodol, ond nid yn unig:
  • ar geisiadau rhesymol gan gyrff gwladol sydd â hawl i fynnu a derbyn data a gwybodaeth o'r fath;
  • os bydd y Defnyddiwr, ym marn AvtoTachki.com, yn torri telerau'r Cytundeb hwn a / neu gontractau a chytundebau eraill rhwng AvtoTachki.com a'r Defnyddiwr.
 7. Sut i newid / dileu'r wybodaeth hon neu ddad-danysgrifio.
 1. Gall defnyddwyr ar unrhyw adeg newid / dileu Gwybodaeth personol (ffôn) neu ddad-danysgrifio. Gellir atal gwaith rhai o nodweddion AvtoTachki.com, y mae angen gwybodaeth amdanynt ar gyfer y Defnyddiwr, o'r eiliad y caiff y wybodaeth ei newid / dileu.
 2. Mae data personol y Defnyddiwr yn cael ei storio nes iddo gael ei ddileu gan y Defnyddiwr. Bydd hysbysiad digonol o'r Defnyddiwr am ddileu neu brosesu data personol arall yn llythyr (gwybodaeth) a anfonir at yr e-bost a nodwyd gan y Defnyddiwr.
 3. Diogelu gwybodaeth.
 1. Mae AvtoTachki.com yn cymryd yr holl fesurau angenrheidiol i amddiffyn data rhag mynediad, newid, datgelu neu ddinistrio heb awdurdod. Mae'r mesurau hyn yn cynnwys, yn benodol, adolygiad mewnol o gasglu, storio a phrosesu mesurau data a diogelwch, mae'r holl ddata y mae AvtoTachki.com yn ei gasglu yn cael ei storio ar un neu fwy o weinyddion cronfa ddata ddiogel ac ni ellir eu cyrchu o'r tu allan i'n corfforaethol rhwydweithiau.
 2. Mae AvtoTachki.com yn darparu mynediad at ddata a gwybodaeth bersonol yn unig i weithwyr, contractwyr ac asiantau AvtoTachki.com y mae angen iddynt gael y wybodaeth hon er mwyn cyflawni gweithrediadau a gyflawnir ar ein rhan. Llofnodwyd cytundebau gyda'r unigolion hyn lle maent yn ymrwymo i gyfrinachedd a gallant fod yn destun cosbau, gan gynnwys terfynu cyflogaeth ac erlyniad troseddol, os ydynt yn torri'r rhwymedigaethau hyn. Mae gan y defnyddiwr yr hawliau y darperir ar eu cyfer gan Gyfraith yr Wcráin "Ar Ddiogelu Data Personol" dyddiedig 1 Mehefin, 2010 N 2297-VI.
 3. Cyfeiriad cyswllt rhag ofn y bydd cwestiynau.
 4. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, dymuniadau, cwynion ynghylch y wybodaeth rydych chi'n ei darparu, cysylltwch â ni trwy e-bost: cefnogaeth@www.avtotachki.com... Gellir gofyn i'r defnyddiwr, ar gais ysgrifenedig ac ar ôl cyflwyno dogfen sy'n sefydlu ei hunaniaeth a'i awdurdod, wybodaeth am y weithdrefn ar gyfer cael gwybodaeth am leoliad y gronfa ddata.
 5. Newidiadau i'r polisi preifatrwydd.
 6. Efallai y byddwn yn newid telerau'r polisi preifatrwydd hwn. Yn yr achos hwn, byddwn yn disodli'r fersiwn ar y dudalen delerau, felly gwiriwch y dudalen o bryd i'w gilydd. https://avtotachki.com/privacy-agreement Daw pob newid i'r Cytundeb i rym o eiliad eu cyhoeddi. Trwy ddefnyddio'r Wefan, mae'r Defnyddiwr yn cadarnhau ei fod yn derbyn telerau newydd y Polisi Preifatrwydd yn y fersiwn sydd i bob pwrpas ar yr adeg y mae'r Defnyddiwr yn defnyddio'r Wefan.
 7. Telerau ychwanegol.
 1. Nid yw AvtoTachki.com yn gyfrifol am unrhyw ddifrod neu golled a achosir gan y Defnyddiwr neu drydydd partïon o ganlyniad i gamddealltwriaeth neu gamddealltwriaeth o delerau'r Cytundeb hwn, cyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio'r Wefan, ynghylch y weithdrefn ar gyfer postio data a materion technegol eraill.
 2. Os canfyddir bod unrhyw un o ddarpariaethau'r Polisi Preifatrwydd, gan gynnwys unrhyw gynnig, cymal neu ran ohono, yn groes i'r gyfraith, neu'n annilys, ni fydd hyn yn effeithio ar weddill y darpariaethau nad ydynt yn gwrthddweud y gyfraith, maent yn parhau i fod mewn grym ac effaith lawn, ac unrhyw rai ystyrir bod darpariaeth annilys, neu ddarpariaeth na ellir ei chyflawni heb gamau pellach gan y Partïon, wedi'i haddasu, ei chywiro i'r graddau sy'n angenrheidiol i sicrhau ei dilysrwydd a'r posibilrwydd o'i gweithredu.
 3. Mae'r cytundeb hwn yn berthnasol i'r Defnyddiwr o'r eiliad y mae'n defnyddio'r wefan, gan gynnwys gosod hysbyseb, ac mae'n ddilys cyn belled â bod unrhyw wybodaeth am y defnyddiwr, gan gynnwys data personol, yn cael ei storio ar y wefan.
 4. Trwy dderbyn y polisi preifatrwydd hwn, rydych chi hefyd yn cytuno i Polisi Preifatrwydd a Thelerau Defnyddio Google.