Telerau defnyddio

Mae'r Cytundeb Defnyddiwr hwn (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel y Cytundeb) yn llywodraethu'r berthynas rhwng gweinyddu porth AvtoTachki.com (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel y Weinyddiaeth) ac unigolyn (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel y Defnyddiwr) ar gyfer postio hysbysebion, adolygiadau, negeseuon testun (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel y Deunyddiau) ar wefan WEB ar y Rhyngrwyd ar y cyfeiriad https://avtotachki.com/ (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel y Safle), yn ogystal ag ar gyfer unrhyw ddefnydd arall o'r wefan hon. Mae'r Defnyddiwr yn unigolyn sydd wedi cytuno'n briodol i'r Cytundeb Defnyddiwr hwn ac wedi anfon un neu fwy o Ddeunyddiau i'w gosod ar y Wefan. Mae'r rheolau yn cael eu datblygu gan gymryd i ystyriaeth y ddeddfwriaeth bresennol o Wcráin.

Pwyntiau allweddol:

 • Mae gweinyddiaeth y safle yn pennu'r rheolau ymddygiad arno ac yn cadw'r hawl i fynnu eu bod yn cael eu gweithredu gan ymwelwyr.
 • Arddangosir testun y Cytundeb i'r Defnyddiwr wrth gofrestru ar y Wefan. Daw'r Cytundeb i rym ar ôl i'r Defnyddiwr fynegi ei gydsyniad i'w delerau ar ffurf y Defnyddiwr yn gosod blwch gwirio gyferbyn â'r maes “Rwy'n derbyn telerau'r cytundeb defnyddiwr” wrth gofrestru.
 • Mae'r Weinyddiaeth yn derbyn y Deunyddiau i'w lleoli dim ond ar ôl i'r Defnyddiwr sy'n eu hychwanegu ymuno â'r Cytundeb hwn.
 • Nid yw anwybodaeth o'r rheolau yn eich eithrio o'r angen i'w dilyn. Mae postio unrhyw neges ar y wefan yn awtomatig yn golygu eich cytundeb â'r rheolau hyn a'r angen i gydymffurfio â nhw.
 • Mae gweinyddiaeth y wefan yn rhoi cyfle i'r Defnyddiwr bostio ei Ddeunyddiau ar borth AvtoTachki.com yn rhad ac am ddim.
 • Mae'r Defnyddiwr yn postio ei Ddeunyddiau ar y Wefan, a hefyd yn trosglwyddo i'r Weinyddiaeth yr hawl i ddarparu mynediad eang i'r Deunyddiau yn yr adnodd hwn heb dalu unrhyw dâl.
 • Mae'r Defnyddiwr yn cytuno bod gan y Weinyddiaeth yr hawl i bostio ar y tudalennau sy'n cynnwys Deunyddiau'r Defnyddiwr, baneri hysbysebu a hysbysebion, addasu'r Deunyddiau er mwyn gosod hysbysebion.
 • Trwy gofrestru ar y Wefan neu ddefnyddio gwasanaethau amrywiol y Wefan, sy'n awgrymu bod angen i'r Defnyddiwr drosglwyddo ei ddata personol, mae'r Defnyddiwr yn cytuno i brosesu ei ddata personol yn unol â Chyfraith yr Wcráin "Ar Ddiogelu Data Personol"

Defnyddio'r adnodd:

 • Gall unrhyw un sy'n cofrestru o dan lysenw unigryw gyda'u cyfeiriad e-bost dilys ddefnyddio adnoddau rhyngweithiol y wefan.
 • Gall pob ymwelydd safle bostio sylwadau ar y wefan, gan nodi mewn maes arbennig “Enw” ei enw go iawn neu ffugenw (“llysenw”).
 • Mae'r weinyddiaeth yn ymrwymo i ddefnyddio cyfeiriadau e-bost defnyddwyr cofrestredig y wefan yn unig ar gyfer anfon negeseuon o'r wefan (gan gynnwys negeseuon ynghylch actifadu / dadactifadu'r cyfrif defnyddiwr ar y Wefan), ac nid at unrhyw ddibenion eraill.
 • Hyd nes y sefydlir yn wahanol, mae'r holl eiddo personol a hawliau heblaw eiddo i'r Deunydd yn eiddo i'r Defnyddiwr a'u postiodd. Rhybuddir y defnyddiwr am yr atebolrwydd a sefydlwyd gan ddeddfwriaeth gyfredol yr Wcráin am ddefnyddio a lleoli gwaith pobl eraill yn anghyfreithlon. Os sefydlir nad y Defnyddiwr a bostiodd y Deunyddiau yw eu deiliad, bydd y Deunyddiau hyn yn cael eu tynnu o fynediad am ddim ar gais cyntaf y deiliad deiliad cyfreithiol cyn pen tridiau o'r dyddiad y derbyniwyd hysbysiad ysgrifenedig (galw) trwy'r post (nid electronig).
 • Gall y defnyddiwr ofyn i'r Weinyddiaeth ddadactifadu ei gyfrif ar y Wefan. Dylid deall bod dadactifadu yn blocio cyfrif defnyddiwr dros dro gyda'i gadw (heb ddileu gwybodaeth defnyddiwr o gronfa ddata'r Wefan). I ddadactifadu cyfrif, rhaid i'r Defnyddiwr ysgrifennu llythyr at wasanaeth cymorth y Wefan o'r blwch post y cofrestrwyd cyfrif y Defnyddiwr iddo, gyda chais i ddadactifadu'r cyfrif.
 • Er mwyn adfer cofrestriad ar y Wefan (actifadu cyfrifon), rhaid i'r Defnyddiwr ysgrifennu llythyr at wasanaeth cymorth y Wefan gyda chais i actifadu cyfrif y Defnyddiwr o'r blwch post y cofrestrwyd cyfrif y Defnyddiwr iddo.

Adnoddau safle rhyngweithiol:

 • Mae adnoddau rhyngweithiol y wefan wedi'u bwriadu ar gyfer cyfnewid barn ar y pwnc a osodir ym mhwnc yr adnodd.
 • Gall cyfranogwyr adnoddau rhyngweithiol y wefan greu eu negeseuon testun eu hunain, yn ogystal â rhoi sylwadau a chyfnewid barn ar bwnc neges a bostiwyd gan ddefnyddwyr eraill, gan gadw at y rheolau hyn a deddfwriaeth yr Wcráin.
 • Ni waherddir negeseuon nad ydynt yn ymwneud â'r pwnc dan sylw, ond nid oes croeso iddynt hefyd.

Gwaherddir y wefan:

 • Yn galw am newid treisgar neu ddymchwel y gorchymyn cyfansoddiadol neu atafaelu pŵer y wladwriaeth; yn galw am newidiadau yn y ffiniau gweinyddol neu ffin wladwriaeth Wcráin, torri'r gorchymyn a sefydlwyd gan Gyfansoddiad yr Wcráin; galwadau am pogromau, llosgi bwriadol, dinistrio eiddo, atafaelu adeiladau neu strwythurau, troi dinasyddion yn rymus; yn galw am ymddygiad ymosodol neu wrthdaro milwrol.
 • Sarhad uniongyrchol ac anuniongyrchol ar unrhyw un, yn enwedig gwleidyddion, swyddogion, newyddiadurwyr, defnyddwyr yr adnodd, gan gynnwys y rhai sy'n seiliedig ar gysylltiad cenedlaethol, ethnig, hiliol neu grefyddol, yn ogystal â datganiadau chauvinistaidd.
 • Iaith anweddus, pornograffig, erotig neu rywiol.
 • Unrhyw ymddygiad tramgwyddus tuag at awduron erthyglau a holl gyfranogwyr yr adnodd.
 • Datganiadau gyda'r nod o ysgogi ymateb sydyn gan gyfranogwyr eraill yn yr adnodd yn fwriadol.
 • Hysbysebu, negeseuon masnachol, yn ogystal â negeseuon nad oes ganddynt lwyth gwybodaeth ac nad ydynt yn ymwneud â phwnc yr adnodd, oni bai bod caniatâd arbennig wedi'i dderbyn gan y Weinyddiaeth Safle ar gyfer hysbysebu neu neges o'r fath.
 • Unrhyw negeseuon a chamau gweithredu eraill sy'n cael eu gwahardd gan ddeddfwriaeth yr Wcráin.
 • Dynwared person arall neu gynrychiolydd sefydliad a / neu gymuned heb hawliau digonol, gan gynnwys gweithwyr a pherchnogion porth AvtoTachki.com, yn ogystal â chamarwain ynghylch priodweddau a nodweddion unrhyw bynciau neu wrthrychau.
 • Postio deunyddiau nad oes gan y Defnyddiwr hawl i'w darparu ar gael yn ôl y gyfraith neu yn unol ag unrhyw berthynas gontractiol, yn ogystal â deunyddiau sy'n torri'r hawliau i unrhyw batent, nod masnach, cyfrinach fasnach, hawlfraint neu hawliau perchnogol eraill a / neu hawlfraint a chysylltiedig gydag ef hawliau trydydd parti.
 • Lleoliad na chaniateir mewn ffordd arbennig hysbysebu gwybodaeth, sbam, cynlluniau "pyramidiau", "llythyrau hapusrwydd"; deunyddiau sy'n cynnwys codau cyfrifiadurol sydd wedi'u cynllunio i dorri, dinistrio neu gyfyngu ar ymarferoldeb unrhyw offer neu raglenni cyfrifiadurol neu delathrebu, i gyflawni mynediad heb awdurdod, yn ogystal â rhifau cyfresol i gynhyrchion meddalwedd masnachol, mewngofnodi, cyfrineiriau a dulliau eraill o gael mynediad heb awdurdod i dâl adnoddau ar y Rhyngrwyd.
 • Torri unrhyw gyfraith leol, wladwriaeth neu ryngwladol berthnasol yn fwriadol neu'n ddamweiniol.

Cymedroli:

 • Mae adnoddau rhyngweithiol (sylwadau, adolygiadau, cyhoeddiadau, blogiau, ac ati) yn cael eu post-gymedroli, hynny yw, mae'r safonwr yn darllen negeseuon ar ôl iddynt gael eu postio ar yr adnodd.
 • Os yw'r safonwr, ar ôl darllen y neges, yn credu ei fod yn torri rheolau'r adnodd, mae ganddo'r hawl i'w ddileu.

Y darpariaethau terfynol:

 • Mae'r weinyddiaeth yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r rheolau hyn. Yn yr achos hwn, bydd neges gyfatebol am y newidiadau yn cael ei chyhoeddi ar y wefan.
 • Gall gweinyddiaeth y safle ddirymu'r hawl i ddefnyddio safle cyfranogwr sy'n torri'r rheolau hyn yn systematig.
 • Nid yw gweinyddiaeth y wefan yn gyfrifol am ddatganiadau defnyddwyr y wefan.
 • Mae'r weinyddiaeth bob amser yn barod i ystyried dymuniadau ac awgrymiadau unrhyw aelod o'r safle ynghylch gwaith yr adnodd.
 • Y cyfranogwr a'u postiodd sy'n gyfrifol am y negeseuon ar y wefan.
 • Mae'r Weinyddiaeth yn ceisio sicrhau gweithrediad di-dor y Wefan, ond nid yw'n gyfrifol am golli'r Deunyddiau a bostir gan y Defnyddiwr yn llwyr neu'n rhannol, yn ogystal ag am ansawdd neu gyflymder annigonol y gwasanaeth.
 • Mae'r Defnyddiwr yn cytuno ei fod yn gwbl gyfrifol am y Deunyddiau sy'n cael eu postio ar y Wefan. Nid yw'r Weinyddiaeth yn gyfrifol am gynnwys y Deunyddiau ac am eu cydymffurfiad â gofynion cyfreithiol, am dorri hawlfraint, defnyddio awdurdod heb farciau am nwyddau a gwasanaethau (nodau masnach), enwau cwmnïau a'u logos, yn ogystal ag am droseddau posibl yn erbyn hawliau trydydd partïon mewn cysylltiad â gosod y Deunyddiau. ar y safle. Mewn achos o dderbyn hawliadau sy'n ymwneud â gosod y Deunyddiau gan drydydd partïon, bydd y Defnyddiwr yn setlo'r hawliadau hyn yn annibynnol ac ar ei gost ei hun.
 • Mae'r Cytundeb yn gytundeb sy'n rhwymo'n gyfreithiol rhwng y Defnyddiwr a'r Weinyddiaeth ac mae'n rheoleiddio'r amodau i'r Defnyddiwr ddarparu Deunyddiau i'w postio ar y Wefan. Mae'r Weinyddiaeth yn ymrwymo i hysbysu'r Defnyddiwr am hawliadau trydydd partïon i'r Deunyddiau a bostiwyd gan y Defnyddiwr. Mae'r Defnyddiwr yn ymrwymo naill ai i roi'r hawliau i'r Weinyddiaeth gyhoeddi'r Deunydd, neu i gael gwared ar y Deunydd.
 • Datrysir pob anghydfod posibl ynghylch y Cytundeb yn unol â normau cyfraith Wcrain.
 • Mae defnyddiwr sy'n credu bod ei hawliau a'i fuddiannau yn cael eu torri oherwydd gweithredoedd y Weinyddiaeth neu drydydd partïon mewn cysylltiad â phostio unrhyw Ddeunydd ar y Wefan, yn anfon hawliad i'r gwasanaeth cymorth. Bydd y deunydd yn cael ei symud ar unwaith o fynediad am ddim ar gais cyntaf y perchennog cyfreithiol. Gall y Weinyddiaeth newid y Cytundeb Defnyddiwr yn unochrog. O'r eiliad y cyhoeddir fersiwn Ddiwygiedig y Cytundeb ar wefan AvtoTachki.com, ystyrir bod y Defnyddiwr yn cael ei hysbysu o delerau newidiol y Cytundeb.

Perchnogion hawlfraint

Os mai chi yw deiliad hawlfraint y deunydd hwn neu'r deunydd hwnnw sydd wedi'i leoli ar wefan AvtoTachki.com ac nad ydych am i'ch deunydd barhau i fod ar gael yn rhwydd, yna mae ein porth yn barod i gynorthwyo i'w symud, neu i drafod yr amodau ar gyfer darparu'r deunydd hwn i ddefnyddwyr. I wneud hyn, mae angen i chi gysylltu â'r swyddfa olygyddol trwy e-bost help@AvtoTachki.com

Er mwyn datrys pob mater cyn gynted â phosibl, gofynnwn ichi ddarparu tystiolaeth ddogfennol i ni fod gennych hawliau i ddeunydd a ddiogelir gan hawlfraint: dogfen wedi'i sganio â sêl, neu wybodaeth arall sy'n caniatáu ichi eich adnabod yn unigryw fel deiliad hawlfraint y deunydd hwn.

Bydd pob cais sy'n dod i mewn yn cael ei ystyried yn y drefn y cânt eu derbyn. Os oes angen, byddwn yn bendant yn cysylltu â chi.