Sut i ddeall bod y coil tanio allan o drefn?
Dyfais cerbyd

Sut i ddeall bod y coil tanio allan o drefn?

Heb system danio, ni fydd un injan hylosgi mewnol yn gweithio. Mewn egwyddor, gallai hen beiriannau diesel weithredu heb drydan o gwbl, ond mae'r dyddiau hynny bron â mynd. Heddiw, mae gan bob injan hylosgi mewnol, un ffordd neu'r llall, y system hon, a'i chalon yw'r coil tanio. Gan ei fod yn ddyfais ddigon syml, gall y coil, fodd bynnag, greu trafferth difrifol i berchennog y car.

Achosion methiant y coil tanio

Tra bod coiliau tanio yn cael eu hadeiladu i bara, mae'r gofynion cynyddol arnynt yn golygu y gallant fethu. Ymhlith y prif resymau dros eu dadansoddiad mae'r canlynol.

Sut i ddeall bod y coil tanio allan o drefn?

Plygiau gwreichionen wedi'u difrodi neu eu gwifrau. Mae plwg gwreichionen diffygiol gyda gwrthiant uchel yn achosi i'r foltedd allbwn godi. Os yw'n fwy na 35 folt, efallai y bydd dadansoddiad inswleiddio coil yn digwydd, a fydd yn achosi cylched byr. Gall hyn achosi gostyngiad mewn foltedd allbwn, cam-danio o dan lwyth a / neu gychwyn gwael yr injan hylosgi mewnol.

Wedi gwisgo plwg gwreichionen neu fwlch cynyddol. Wrth i'r plwg gwreichionen wisgo, bydd y bwlch rhwng y ddau electrod a osodir arno hefyd yn cynyddu. Mae hyn yn golygu y bydd angen i'r coil gynhyrchu foltedd uwch i greu gwreichionen. Gall llwyth cynyddol ar y coil achosi gorlwytho a gorboethi.

diffyg dirgryniad. Gall gwisgo cyson oherwydd dirgryniad yr injan hylosgi mewnol achosi diffygion yn y dirwyniadau ac inswleiddio'r coil tanio, gan arwain at gylched byr neu gylched agored yn y dirwyniad eilaidd. Gall hefyd lacio'r cysylltydd trydanol sy'n gysylltiedig â'r plwg gwreichionen, gan achosi'r coil tanio i wneud gwaith ychwanegol i greu gwreichionen.

Gorboethi. Oherwydd eu lleoliad, mae'r coiliau yn aml yn agored i'r tymereddau uchel sy'n digwydd yn ystod gweithrediad yr injan hylosgi mewnol. Gall hyn leihau gallu'r coiliau i ddargludo cerrynt, a fydd yn ei dro yn lleihau eu perfformiad a'u gwydnwch.

Newid ymwrthedd. Bydd cylched byr neu wrthwynebiad isel wrth weindio'r coil yn cynyddu faint o drydan sy'n llifo drwyddo. Gall hyn niweidio system danio gyfan y car. Gall newid mewn gwrthiant hefyd achosi i wreichionen wan gael ei gynhyrchu, gan olygu na all y cerbyd gychwyn a niweidio'r coil a'r cydrannau cyfagos.

Mynediad hylif. Yn y rhan fwyaf o achosion, ffynhonnell yr hylif yw olew yn gollwng trwy gasged gorchudd falf wedi'i ddifrodi. Mae'r olew hwn yn cronni ac yn niweidio'r coil a'r plwg gwreichionen. Gall dŵr o'r system aerdymheru, er enghraifft, hefyd fynd i mewn i'r system danio. Yn y ddau achos, er mwyn osgoi achosion tebyg dro ar ôl tro, mae'n bwysig dileu achos sylfaenol y dadansoddiad.

Sut i ddeall bod y coil tanio yn marw?

Gall y dadansoddiadau a restrir isod gael eu hachosi gan resymau eraill, felly dylid dal i wneud diagnosis yn gynhwysfawr, gan gynnwys trwy wirio cyflwr y coiliau tanio.

Felly, gellir rhannu symptomau chwalu yn ddau fath - ymddygiadol a gweledol. Mae ymddygiad yn cynnwys:

 • Mae golau'r injan wirio ymlaen.
 • Mwy o ddefnydd o danwydd.
 • Wedi'i saethu yn y system wacáu. Yn digwydd pan fydd tanwydd nad yw'n cael ei losgi yn y siambr hylosgi yn mynd i mewn i'r system wacáu.
 • Stop ICE. Bydd coil tanio diffygiol yn cyflenwi cerrynt i'r plygiau gwreichionen yn ysbeidiol, a all achosi i'r injan stopio.
 • Camdanau. Gall diffyg pŵer o un neu fwy o silindrau achosi cam-danio injan, yn enwedig yn ystod cyflymiad.
 • Problemau gyda chychwyn yr injan. Os na chaiff un neu set o ganhwyllau ei gyflenwi â thâl digonol, bydd yn anodd iawn cychwyn yr injan hylosgi mewnol. Efallai na fydd ceir gydag un coil yn cychwyn o gwbl yn yr achos hwn.
 • Mae'r injan hylosgi mewnol yn dechrau "troit". A thros amser, mae'r sefyllfa'n gwaethygu, hynny yw, mae "trimio" yn cael ei fynegi'n fwyfwy clir, mae pŵer a dynameg yr injan hylosgi mewnol yn cael eu colli. Mae "treplu" yn aml yn digwydd mewn tywydd glawog (gwlyb) ac wrth gychwyn yr injan hylosgi mewnol "i oerfel".
 • Wrth geisio cyflymu'n gyflym, mae "methiant" yn digwydd, ac wrth segura, nid yw cyflymder yr injan yn cynyddu'n sydyn yn yr un modd. Mae yna hefyd golled pŵer o dan lwyth.
 • Mewn rhai achosion (ar geir hŷn) gall arogl gasoline heb ei losgi fod yn bresennol yn y caban. Ar geir mwy newydd, gall sefyllfa debyg ddigwydd pan fydd arogl gasoline heb ei losgi yn cael ei ychwanegu atynt, yn lle mwy neu lai o nwyon gwacáu glân.

Sut i ddeall bod y coil tanio allan o drefn?

Yn ogystal â phob un o'r uchod, gellir gweld arwyddion o fethiant coil a ar archwiliad gweledol:

 • Presenoldeb "traciau torri i lawr" ar y corff coil. Hynny yw, y streipiau tywyll nodweddiadol y mae trydan yn “fflachio”. Mewn rhai achosion, yn enwedig "hesgeuluso", mae graddfeydd yn digwydd ar y traciau.
 • Newid (cymylogrwydd, duu) lliw y deuelectrig ar y tai coil tanio.
 • Tywyllu cysylltiadau trydanol a chysylltwyr oherwydd eu llosgi.
 • Olion gorboethi ar y corff coil. Fel arfer maent yn cael eu mynegi mewn rhai "llinynnau" neu newid yn y geometreg yr achos mewn rhai mannau. Mewn achosion "difrifol", efallai y bydd ganddynt arogl llosgi.
 • Halogiad uchel ar y corff coil. Yn enwedig ger cysylltiadau trydanol. Y ffaith yw y gall dadansoddiad trydanol ddigwydd yn union ar wyneb llwch neu faw. Felly, ni ddylid caniatáu i'r sefyllfa hon ddigwydd.

Y prif arwydd o fethiant coil yw diffyg tanio'r cymysgedd tanwydd. Fodd bynnag, nid yw'r sefyllfa hon bob amser yn digwydd, oherwydd mewn rhai achosion mae rhan o'r egni trydanol yn dal i fynd i'r gannwyll, ac nid i'r corff yn unig. Yn yr achos hwn, mae angen i chi gynnal diagnosteg ychwanegol.

Mae'r arwyddion o chwalu a ddisgrifir uchod yn berthnasol os gosodir coiliau tanio unigol yn yr injan. Os yw'r dyluniad yn darparu ar gyfer gosod un coil sy'n gyffredin i bob silindr, yna bydd yr injan hylosgi mewnol yn stopio'n llwyr (mae hyn, mewn gwirionedd, yn un o'r rhesymau pam mae set o fodiwlau unigol yn cael eu gosod ar beiriannau modern).

Ychwanegu sylw