Carafanio

 • Carafanio

  Teledu yn y gwersylla

  Mae derbyniad gwael yn golygu bod yn rhaid i chi chwilio'n gyson am signal a mynd yn nerfus pan fydd yn diflannu. Yn y cyfamser, mae cwmnïau gweithgynhyrchu antena (hyd yn oed ein rhai Pwylaidd!) yn meddwl am berchnogion trelars, gwersyllwyr a chychod hwylio. Mewn llawer o siopau gallwch brynu antenâu gweithredol arbennig sydd wedi'u cynllunio i wrthsefyll llwythi llif aer wrth yrru. Nid yn unig y mae ganddynt gorff syml, wedi'i selio, ond maent hefyd yn derbyn signalau o unrhyw gyfeiriad! Maent hefyd yn gallu derbyn teledu daearol digidol. Os byddwn yn penderfynu prynu antena o'r fath, gadewch i ni ddarparu opsiynau ychwanegol i ni ein hunain: gosod mast. Mae angen ei dynnu o'r trelar. Yn ddelfrydol tiwb alwminiwm gyda diamedr o 35 mm. Gadewch i ni hefyd roi hwb i'r signal. Os na chaiff ei gynnwys, prynwch fwyhadur band llydan. Mae yna rai arbennig - gyda chyflenwad pŵer o 230V a 12V. YN…

 • Carafanio

  Dewis bar tynnu - casgliad o wybodaeth

  Fodd bynnag, mae yna lawer o atebion a all wella ymarferoldeb ein car ar ôl ei brynu. Un o'r ffyrdd hawsaf o gynyddu'r paramedr hwn yw prynu a gosod bar tynnu a all gyflawni swyddogaethau amrywiol - nid tynnu'n unig. Beth ddylech chi roi sylw iddo wrth ddewis eich pigiad cyntaf? Er bod tymor teithio'r haf wedi dod i ben, mae manteision cael trawiad tynnu ar eich cerbyd yn parhau trwy gydol y flwyddyn. Defnyddir y bachyn gan bobl sy'n chwilio am ffordd i gludo offer chwaraeon, cludo ceffylau neu gargo mawr. Mewn sawl pwynt byddwn yn dangos i chi sut i ddewis cynnyrch sy'n addas i'ch anghenion a galluoedd eich car. Mae ansawdd gyrru gyda threlar yn cael ei effeithio gan y bar tynnu a'r paramedrau cerbyd cyfatebol. Pobl ar wyliau mewn carafán neu bobl sy'n defnyddio…

 • Carafanio

  Yr wyddor cartref modur: cemeg mewn gwersyllwr

  Gellir dod o hyd i feddyginiaethau amrywiol ym mron pob siop RV. Yn ddiweddar, mae rhai ohonynt wedi dechrau hysbysebu eu hunain yn weithredol mewn amrywiol ffyrdd. Nid yw hyn yn syndod, oherwydd dechrau'r tymor gwyliau yw'r cyfnod gorau (ac mewn gwirionedd y foment olaf) ar gyfer prynu cynhyrchion o'r fath. Mae gan y rhan fwyaf o wersyllwyr a threlars doiled casét ar fwrdd y llong, sydd fel arfer yn cael ei wagio trwy agoriad ar y tu allan i'r cerbyd. Beth ddylid ei ddefnyddio i ddileu'r arogl annymunol o'r casét a chyflymu dadelfeniad yr halogion a gronnwyd yno? Defnyddiwch hylif/sachets/tabledi. Un o'r cynhyrchion mwyaf poblogaidd yw hylif toiled Thetford. Ar gael ar ffurf dwysfwyd, mae 60 ml o gynnyrch yn ddigon ar gyfer 10 litr o ddŵr. Mae potel sy'n cynnwys 2 litr o hylif yn costio tua 50-60 zlotys. Sut i ddefnyddio? Ar ôl gwagio'r casét, llenwch...

 • Carafanio

  ABCs carafanio: sut i fyw mewn gwersyllwr

  P'un a oes ganddynt enw o'r fath ai peidio, mae gan bob man a ddefnyddir ar gyfer parcio dros dro ei reolau ei hun. Mae'r rheolau'n amrywio. Nid yw hyn yn newid y ffaith bod y rheolau cyffredinol, hynny yw, rheolau synnwyr cyffredin, yn berthnasol i bawb ac i bawb yn unigol. Mae carafanio yn fath modern o dwristiaeth ceir gweithredol, y mae gwersylla yn aml yn sail ar gyfer llety a phrydau bwyd ar ei gyfer. Ac iddynt hwy y byddwn yn neilltuo'r lle mwyaf yn ein canllaw bach i'r rheoliadau cyfredol. Gadewch i ni ddechrau gyda'r ffaith bod yr holl reoliadau wedi'u cynllunio i amddiffyn hawliau'r holl westeion gwersylla. Mae'n debyg y gallai pawb gofio sefyllfa pan oedd gwyliau rhy siriol yn troi allan i fod yn ddraenen yn ochr pobl eraill. Mae gennym un nod: ymlacio a chael hwyl. Fodd bynnag, gadewch i ni gofio bod ...

 • Carafanio

  ABCs twristiaeth ceir: dim ond propan ar gyfer teithiau gaeaf!

  Y system wresogi a osodir amlaf mewn trelars a gwersyllwyr yw'r fersiwn nwy o Truma. Mewn rhai fersiynau dim ond gwresogi'r ystafell y mae'n ei gynhesu, mewn eraill mae'n gallu gwresogi dŵr mewn boeler arbennig hefyd. Mae pob un o'r gweithgareddau hyn yn defnyddio nwy, a gyflenwir amlaf mewn silindrau nwy 11 kg. Nid oes unrhyw broblemau gyda nhw yn nhymor yr haf. Bydd yr eitem orau gyntaf yn disodli'r silindr gydag un llawn sy'n cynnwys cymysgedd o ddau nwy: propan a bwtan, am tua 40-60 zlotys. Plygiwch ef i mewn a gallwch fwynhau'ch gwres neu'ch stôf yn rhedeg. Mae'r sefyllfa'n hollol wahanol yn nhymor y gaeaf, pan fydd tymheredd is-sero yn synnu neb. Sut mae strwythur y cymysgedd hwn yn newid yn y botel? Pan fydd y silindr yn cynnwys cymysgedd o propan a bwtan, ...

 • Carafanio

  Gwaith o bell mewn gwersyllwr

  Ar hyn o bryd, yn ein gwlad mae gwaharddiad ar gynnal gweithgareddau sy'n ymwneud â rhentu eiddo yn y tymor byr (llai na mis). Yr ydym yn sôn am feysydd gwersylla, fflatiau a gwestai. Bydd y gwaharddiad yn effeithio nid yn unig ar dwristiaid, ond hefyd ar bawb sy'n gorfod symud o gwmpas y wlad am resymau busnes. Yn ogystal â her yr epidemig coronafirws presennol, mae llety (yn enwedig llety tymor byr o noson neu ddwy) yn aml yn broblematig ac yn cymryd llawer o amser. Mae angen i ni wirio'r cynigion sydd ar gael, cymharu prisiau, lleoliadau a safonau. Nid unwaith ac nid unwaith y mae'r hyn a welwn mewn ffotograffau yn wahanol i'r sefyllfa wirioneddol. Ar ôl cyrraedd lle, er enghraifft, yn hwyr yn y nos, mae'n anodd newid y man gorffwys a gynlluniwyd yn flaenorol. Rydym yn derbyn yr hyn sydd. Nid yw'r broblem hon yn digwydd gyda ...

 • Carafanio

  ABC o dwristiaeth ceir: 10 ffaith am gasoline mewn trelar

  Y system wresogi fwyaf cyffredin yw nwy. Ond pa fath o nwy yw hwn, rydych chi'n gofyn? Mae'r silindrau'n cynnwys cymysgedd o propan (C3H8) ac ychydig bach o fwtan (C4H10). Mae cyfrannau preswylwyr yn amrywio yn dibynnu ar y wlad a'r tymor. Yn y gaeaf, argymhellir defnyddio silindrau â chynnwys propan uchel yn unig. Ond pam? Mae'r ateb yn syml: dim ond ar dymheredd o -42 gradd Celsius y mae'n anweddu, a bydd bwtan yn newid ei gyflwr materol eisoes ar -0,5. Fel hyn bydd yn dod yn hylif ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio fel tanwydd, fel y Truma Combi. O dan amodau allanol da, mae pob cilogram o propan pur yn darparu'r un faint o ynni â: 1,3 litr o olew gwresogi 1,6 kg o lo Trydan 13 cilowat awr. Mae nwy yn drymach nag aer, ac...

 • Carafanio

  Cofnodi oerfel a bywyd mewn gwersyllwr

  Mae carafanio ar benwythnosau wedi dod yn eithaf poblogaidd yn ystod y pandemig. Mae dinasoedd sydd â “rhywbeth i'w wneud” fel arfer yn cael ymweliad gan bobl leol nad ydyn nhw am wastraffu amser gwerthfawr ar y ffordd. Nid yw'n syndod felly bod timau lleol o Krakow, yr ardal gyfagos a (ychydig ymhellach) Warsaw wedi ymddangos ar y sîn. Mae yna hefyd wersyllwyr a charafanau modern a ddylai ymdopi'n dda hyd yn oed ag amodau mor eithafol. Ffaith ddiddorol yw parcio gwersyllwyr a threlars dros 20 oed. Wrth ddarllen datganiadau gan ddefnyddwyr cerbydau o'r fath mewn grwpiau carafanau, gallwn ddod i'r casgliad bod twristiaeth ceir gaeaf ynddynt yn amhosibl oherwydd inswleiddio gwael neu wresogi aneffeithiol. Sut olwg oedd ar y penwythnos rhewllyd yn ymarferol? Y broblem fwyaf oedd... mynd allan a mynd ar y cae ei hun. I'r rhai sy'n...

 • Carafanio

  ABCs twristiaeth ceir: gofalwch am eich gosodiad nwy

  Y system wresogi fwyaf poblogaidd yn y farchnad faniau gwersylla a charafanau yw'r system nwy o hyd. Mae hefyd yn gymharol rad a'r ateb mwyaf enwog yn llythrennol holl Ewrop. Mae hyn yn bwysig o safbwynt diffygion posibl a'r angen am atgyweiriadau cyflym. Mae nwy i'r system fel arfer yn cael ei gyflenwi trwy silindrau nwy, y mae angen i ni eu newid o bryd i'w gilydd. Mae datrysiadau parod (GasBank) hefyd yn dod yn fwy poblogaidd, sy'n eich galluogi i lenwi hyd at ddau silindr mewn gorsaf nwy arferol. Yna mae propan pur (neu gymysgedd o bropan a bwtan) yn llifo trwy bibellau o amgylch y car i'n helpu i gynhesu dŵr neu goginio bwyd. Mae llawer o bostiadau Rhyngrwyd yn dweud mai dim ond ofn nwy sydd arnom ni. Rydym yn disodli systemau gwresogi gyda rhai disel, ac yn disodli stofiau nwy gyda rhai sefydlu, hynny yw, gweithio ...

 • Carafanio

  Pethau bach a fydd yn gwneud eich teithio gaeaf yn haws

  Mewn rhai gwledydd mae eu hangen, ond yn syml iawn maent yn werth eu cael - . Byddant yn eich helpu i adael mewn gwersyllwr neu lori tynnu ac yn helpu mewn sefyllfaoedd brys. Wrth deithio i gyrchfannau mynydd a'u meysydd gwersylla, mae'n ymddangos y byddant yn dod i mewn yn ddefnyddiol yn gynt nag yr ydym yn ei feddwl. . Nid oes angen unrhyw gost ar ddraen plastig syml. Mae'n werth ei gael er mwyn i chi allu gosod eich esgidiau allan i sychu heb boeni am yr eira yn toddi. Gellir lleoli "cafn" o'r fath, er enghraifft, o flaen allfa'r sianel wresogi. . Hyd yn oed os na fyddwn yn ei ddefnyddio ein hunain, gall ddod yn ddefnyddiol wrth gloddio cymydog ar ôl arhosiad hir. . Fel hyn byddwn yn tynnu'r eira oddi ar y to, yn amlygu'r panel solar ac yn paratoi'r car yn iawn ar gyfer y ffordd. . Os oes gennych gar wedi'i led-adeiladu, mae'n werth...

 • Carafanio

  Pam fod rhentu fan gwersylla mor ddrud?

  Y prif ddylanwad ar bris rhentu gwersyllwr yw'r gost o'i brynu. Heddiw, ar gyfer “cartref ar glud” modern bydd yn rhaid i ni dalu 270.000 400.000 PLN gros. Fodd bynnag, dylid nodi mai dyma'r pris sylfaenol ar gyfer y modelau rhataf sydd â chyfarpar gwael. Mae'r rhai a gynigir gan gwmnïau rhentu fel arfer yn cynnwys aerdymheru, adlenni, coesau sefydlogi, raciau beiciau ac ategolion tebyg eraill. Rhaid i'r cwmni rhentu dalu'n ychwanegol am bob un ohonynt yn gyntaf. Nid yw symiau o tua PLN XNUMX gros ar gyfer gwersyllwyr sy'n “gweithio” mewn cwmnïau rhentu yn synnu unrhyw un. Ffactor arall yw ategolion bach. Nid yw mwy a mwy o gwmnïau rhentu (diolch byth!) yn codi tâl ychwanegol am gadeiriau gwersylla, bwrdd, pibell ddŵr, rampiau lefelu, neu gadwyni eira yn y gaeaf. Fodd bynnag…

 • Carafanio

  Gwersylla a pharc gwersylla - beth yw'r gwahaniaeth?

  Ychydig wythnosau yn ôl fe wnaethom rannu post CamperSystem ar ein proffil Facebook. Roedd y delweddau drôn yn dangos un o'r gwersyllwyr Sbaenaidd, a oedd â sawl man gwasanaeth. Roedd yna gannoedd o sylwadau gan ddarllenwyr o dan y post, gan gynnwys: dywedon nhw “nad yw sefyll ar goncrit yn garafanio.” Gofynnodd rhywun arall am atyniadau ychwanegol yn y "maes gwersylla" hwn. Mae dryswch rhwng y termau “gwersylla” a “parc gwersylla” mor gyffredin fel bod yn rhaid creu'r erthygl rydych chi'n ei darllen. Mae'n anodd beio'r darllenwyr eu hunain. Nid yw'r rhai nad ydyn nhw'n teithio y tu allan i Wlad Pwyl yn gwybod y cysyniad o "barc gwersylla" mewn gwirionedd. Nid oes bron unrhyw leoedd o'r fath yn ein gwlad. Dim ond yn ddiweddar (yn bennaf diolch i'r cwmni CamperSystem y soniwyd amdano eisoes) y dechreuodd cysyniad o'r fath weithio ar ...

 • Carafanio

  Cyfleusterau golchi dillad yn y maes gwersylla? Rhaid gweld!

  Dyma'r safon ar gyfer gwersylloedd tramor. Yng Ngwlad Pwyl mae'r pwnc hwn yn dal yn ei fabandod. Wrth gwrs, rydym yn sôn am olchdai, y gallwn eu defnyddio yn ystod arhosiad hir mewn carafán ac yn ystod taith VanLife. Mae gwesteion yn gofyn cwestiynau fwyfwy am y math hwn o strwythur, ac mae perchnogion caeau yn wynebu'r cwestiwn: pa ddyfais i'w dewis? Mae angen golchi dillad yn y maes gwersylla ar gyfer meysydd gwersylla trwy gydol y flwyddyn a gwersylloedd arhosiad hir. Pam? Nid ydym yn dod o hyd i beiriannau golchi ar fwrdd hyd yn oed y gwersyllwyr neu'r carafanau mwyaf moethus, yn bennaf oherwydd pwysau. Mae hyn yn golygu y byddwn ond yn gallu adnewyddu ein heiddo personol mewn meysydd gwersylla. Golchdai hunanwasanaeth, mor boblogaidd dramor, yn…

 • Carafanio

  Nid yw gwrth-garafanio bob amser yn wych!

  “Gwrth-gario - gurgling naturiol toiled” - dyma deitl y testun gan ein darllenydd, a benderfynodd, ar ôl dod yn gyfarwydd â chartref symudol yn gyntaf, rannu ei argraffiadau â ni. Rydym yn eich gwahodd! Mae carafanwyr yn canmol annibyniaeth, yn tynnu sylw at fanteision cysgu fel y mae rhywun yn ei blesio ac yn disgrifio gwersylla fel antur wych. Ydy e mewn gwirionedd? Cafodd fy nyweddi a minnau’r cyfle—a’r pleser, roeddem yn gobeithio—i roi cynnig ar y garafanio enwog yn ddiweddar. Fel y digwyddodd, nid oedd hwn yn gyfle nac yn bleser. Yn lle hynny, dychweliad i'r cartref ydoedd ac anadl ddofn yn mynegi'r rhyddhad o symud yn rhydd trwy ofod cartref arferol. Sydd yn sicr na ellir ei ddweud am wersyllwr plastig gydag arwynebedd o 9 m². YN…

 • Carafanio

  A ddylech chi bwyso'ch beic yn erbyn eich gwersyllwr?

  Gan fod y diffiniad yn sôn am wybodaeth, mae'n werth meddwl a yw hefyd yn gweithredu yn yr amgylchedd autotourism? Ni fyddwn yn disgwyl stori am dwristiaid du sydd, fel y Volga Du, yn dychryn meysydd gwersylla trwy herwgipio plant drwg. Yn hytrach, mae rhai mythau sydd, gydag ychydig o ddealltwriaeth, yn hawdd iawn i'w chwalu. Un yw pwyso offer gwersylla yn erbyn gwely neu wal gwersyllwr neu drelar. Reit! Mae ffrithiant yn achosi crafiadau, difrod i arwynebau wedi'u paentio neu wedi'u lamineiddio ac yn gwaethygu'r ymddangosiad. Er bod yna ffyrdd i'w tynnu o baent, mae'n anodd iawn eu tynnu o ddeunyddiau PVC. Mae yna ysgol o feddwl sy'n dweud na ddylech, neu hyd yn oed na ddylech, bwyso dim yn erbyn eich gwersyllwr neu drelar. Mae'r gwersyllwr yn symud pan fydd rhywun y tu mewn yn cerdded neu'n neidio.…

 • Carafanio

  Carafanio gyda phlant. Beth sy'n werth ei gofio?

  Yn y cyflwyniad fe wnaethom ganolbwyntio’n fwriadol ar garafanau yn hytrach na gwersyllwyr. Mae'r rhai cyntaf yn cael eu defnyddio amlaf gan deuluoedd â phlant. Pam? Yn gyntaf, mae byw gyda rhai iau yn llonydd yn bennaf. Rydym yn cerdded llwybr penodol i'r maes gwersylla er mwyn aros yno am o leiaf ddeg diwrnod. Bydd teithio a gweld golygfeydd sy'n golygu newid lleoliad yn aml yn blino rhieni a phlant yn y pen draw. Yn ail, mae gennym gerbyd parod y gallwn ei ddefnyddio i archwilio'r ardal o amgylch y gwersyll. Yn drydydd ac yn olaf, mae carafán yn bendant yn fwy addas ar gyfer teuluoedd o ran nifer y gwelyau sydd ar gael a'r lle nad oes gan gartrefi modur. Fodd bynnag, mae un peth yn sicr: bydd plant yn cwympo mewn cariad â charafanio yn gyflym. Ymlacio ym myd natur, y cyfle i dreulio amser diofal...