Geiriadur Modurol

 • Geiriadur Modurol

  Ffroenell gwacáu: swyddogaethau, gwasanaeth a phris

  Y blaen gwacáu yw'r elfen olaf sy'n ffurfio'r bibell wacáu ac mae'n caniatáu i nwyon ffliw adael yng nghefn eich cerbyd. Gall ei faint, ei siâp a'i ddeunydd fod yn wahanol i fodel un car i'r llall. 💨 Sut mae ffroenell wacáu yn gweithio? Mae'r system wacáu yn cynnwys llawer o elfennau, megis manifold, catalydd, muffler neu hidlydd gronynnol. Mae blaen y bibell wacáu wedi'i lleoli ar ddiwedd cylched y llinell wacáu, mae'n caniatáu ichi bwmpio nwyon o'r injan y tu allan i'r car. Mae ei rôl yn bwysig iawn ac ni ddylid ei rwystro, fel arall gall gael effaith sylweddol ar bob rhan o'r system wacáu. Gelwir hefyd gwacáu, sefydlog gyda clamp pibell, weldio neu system cam yn dibynnu ar fodelau handpiece. Gall ei siâp...

 • Geiriadur Modurol

  BSD - Canfod Smotyn Deillion

  Mae'r System Canfod Mannau Deillion, a weithgynhyrchir gan systemau Valeo Raytheon, yn canfod a yw cerbyd mewn man dall. Mae'r system yn canfod presenoldeb car yn yr ardal ddall yn barhaus ym mhob tywydd diolch i radar sydd wedi'i leoli o dan y bymperi cefn ac yn rhybuddio'r gyrrwr. Yn ddiweddar, derbyniodd y system wobr PACE 2007 yn y categori Arloesedd Cynnyrch.

 • Geiriadur Modurol

  AKSE - System Plentyn Awtomatig wedi'i Gydnabod

  Mae'r talfyriad hwn yn sefyll am offer ychwanegol gan Mercedes ar gyfer adnabod seddi plant o'r un model. Dim ond drwy drawsatebwr y mae'r system dan sylw yn cyfathrebu â seddi ceir Mercedes. Yn ymarferol, mae sedd flaen y teithiwr yn canfod presenoldeb sedd plentyn ac yn atal y bag awyr blaen rhag cael ei ddefnyddio os bydd damwain, gan osgoi'r risg o anaf difrifol. Manteision: yn wahanol i systemau dadactifadu â llaw a ddefnyddir gan weithgynhyrchwyr ceir eraill, mae'r ddyfais hon bob amser yn gwarantu dadactifadu system bag aer y teithiwr blaen hyd yn oed os bydd y gyrrwr yn goruchwylio; Anfanteision: Mae'r system yn gofyn am ddefnyddio seddi arbennig a wneir gan y rhiant-gwmni, fel arall fe'ch gorfodir i osod sedd reolaidd yn y seddi cefn. Gobeithiwn weld systemau safonol yn gweithio yn fuan, hyd yn oed os nad ydynt wedi'u brandio gan wneuthurwr y car.

 • Geiriadur Modurol

  AEBA - Cymorth Brêc Argyfwng Uwch

  Mae'n system ddiogelwch weithredol arloesol sy'n gweithio ar y cyd ag ACC. Pan fydd hyn yn canfod risg posibl o wrthdrawiad, mae system AEBA yn paratoi'r system frecio ar gyfer brecio brys trwy ddod â'r padiau brêc i gysylltiad â'r disgiau, a chyn gynted ag y bydd y symudiad brys yn dechrau, mae'n cymhwyso'r grym brecio mwyaf posibl. Tystysgrif trwydded yrru anamnestig: cost, cyfnod dilysrwydd a chan bwy i ofyn amdani

 • Geiriadur Modurol

  GSC – Audi Pre Sense

  Un o'r systemau diogelwch gweithredol mwyaf soffistigedig a ddatblygwyd gan Audi ar gyfer cymorth brecio brys, sy'n debyg iawn i ganfod cerddwyr. Mae'r ddyfais yn defnyddio synwyryddion radar system ACC y car i fesur pellteroedd a chamera fideo wedi'i osod ar bwynt uchaf y caban, h.y. yn ardal y drych rearview mewnol, sy'n gallu darparu hyd at 25 o ddelweddau yr un. Yn ail, beth sy'n mynd ymlaen mewn car cydraniad uchel iawn. Os yw'r system yn canfod sefyllfa beryglus, mae swyddogaeth amddiffyn brêc Audi yn cael ei actifadu, sy'n allyrru signal gweledol a chlywadwy i'r gyrrwr i'w rybuddio, ac os na ellir osgoi gwrthdrawiad, mae'n achosi brecio brys i leihau dwyster yr effaith. Mae'r ddyfais yn arbennig o effeithiol hyd yn oed ar gyflymder uchel, gan ganiatáu, os oes angen, i leihau cyflymder y cerbyd yn sylweddol ac, felly,…

 • Geiriadur Modurol

  Cymorth Ochr - golwg man dall

  Datblygwyd y ddyfais gan Audi i wella canfyddiad y gyrrwr hyd yn oed yn yr hyn a elwir yn "fan dall" - ardal y tu ôl i'r car sy'n anhygyrch i'r drych golygfa gefn mewnol neu allanol. Mae'r rhain yn ddau synhwyrydd radar 2,4 GHz sydd wedi'u lleoli ar y bumper sy'n "sganio" yr ardal risg yn barhaus ac yn troi'r golau rhybuddio (cyfnod rhybudd) ymlaen ar y drych allanol pan fyddant yn canfod cerbyd. Os yw'r gyrrwr yn gosod saeth yn nodi ei fod yn bwriadu troi neu oddiweddyd, mae'r goleuadau rhybudd yn fflachio'n fwy dwys (cyfnod larwm). Wedi'i brofi ar y ffordd ac ar y trac, mae'r system (y gellir ei diffodd) yn gweithio'n ddi-ffael: mae ganddi sensitifrwydd rhagorol hyd yn oed ar gyfer cerbydau bach fel beiciau modur neu feiciau ar yr ochr dde, nid yw'n ymyrryd â'r olygfa (melyn ...

 • Geiriadur Modurol

  HFC - Iawndal Pylu Hydrolig

  Nodwedd ABS dewisol a fabwysiadwyd gan Nissan i leihau pellter brecio. Nid yw'n ddosbarthwr brêc, ond fe'i defnyddir i leihau'r ffenomen "pylu" a all ddigwydd ar y pedal brêc ar ôl defnydd arbennig o drwm. Mae pylu yn digwydd pan fydd y breciau yn gorboethi o dan amodau gweithredu eithafol; mae rhywfaint o arafiad yn gofyn am fwy o bwysau ar y pedal brêc. Y foment y mae tymheredd y breciau yn codi, mae'r system HFC yn gwneud iawn yn awtomatig trwy gynyddu'r pwysau hydrolig mewn perthynas â'r grym a gymhwysir i'r pedal.

 • Geiriadur Modurol

  AFU - System Brecio Argyfwng

  Mae AFU yn system cymorth brêc brys sy'n debyg i BAS, HBA, BDC, ac ati. Mae'n cynyddu'r pwysau brêc ar unwaith os bydd y pedal brêc yn cael ei ryddhau'n gyflym i leihau pellter stopio'r cerbyd, ac mae'n troi tanio'r perygl yn awtomatig. goleuadau i rybuddio'r cyfleusterau cerbydau nesaf.

 • Geiriadur Modurol

  BAS Plus – Brake Assist Plus

  Mae'n system ddiogelwch weithredol Mercedes arloesol, sy'n arbennig o ddefnyddiol rhag ofn y bydd perygl o wrthdrawiad â char neu rwystr o'i flaen. Dyfais yw hon sy'n gallu perfformio brecio brys pryd bynnag nad yw gyrrwr y cerbyd yn ymwybodol o berygl ar fin digwydd, a thrwy hynny leihau cyflymder y cerbyd a lleihau difrifoldeb yr effaith. Mae'r system yn gallu gweithredu ar gyflymder rhwng 30 a 200 km/h ac mae'n defnyddio synwyryddion radar a ddefnyddir hefyd yn Distronic Plus (rheolwr mordeithio addasol wedi'i osod yn y tŷ). Mae gan BAS Plus system Cyn-Ddiogel integredig sy'n rhybuddio'r gyrrwr gyda signalau sain a golau os yw'r pellter i'r cerbyd o'i flaen yn cau'n rhy gyflym (2,6 eiliad cyn effaith ddamcaniaethol). Mae hefyd yn cyfrifo'r pwysau brêc cywir er mwyn osgoi posib…

 • Geiriadur Modurol

  CELFYDDYDAU - System Technoleg Ataliad Addasol

  Mae System Ataliad Deallus unigryw a soffistigedig Jaguar yn helpu i amddiffyn meddianwyr sedd flaen os bydd gwrthdrawiad. Mewn ffracsiwn o eiliad, gall amcangyfrif difrifoldeb unrhyw effaith ac, gan ddefnyddio synwyryddion pwysau wedi'u gosod ar y seddi blaen, ynghyd â synwyryddion eraill sy'n canfod lleoliad y sedd a chyflwr y gwregysau diogelwch, gall wedyn bennu'r lefel chwyddiant briodol ar gyfer y seddi deuol. bagiau aer llwyfan.

 • Geiriadur Modurol

  Night View - Night View

  Technoleg isgoch arloesol a ddatblygwyd gan Mercedes i wella canfyddiad yn y tywyllwch. Gyda Night View, mae technegwyr Mercedes-Benz wedi datblygu "llygaid isgoch" sy'n gallu canfod cerddwyr, beicwyr neu rwystrau ar y ffordd o flaen amser. Y tu ôl i'r ffenestr flaen, i'r dde o'r drych rearview mewnol, mae camera sydd, yn hytrach na chanfod golau isgoch a allyrrir gan wrthrychau poeth (fel y mae dyfais BMW yn ei wneud), yn defnyddio dau brif oleuadau ychwanegol sy'n allyrru isgoch. Mae'r ddau brif oleuadau, sydd wedi'u gosod wrth ymyl y prif oleuadau traddodiadol, yn goleuo pan fydd y car yn cyrraedd 20 km/h: gellir eu gweld fel pâr o drawstiau uchel anweledig sy'n goleuo'r ffordd gyda golau sydd ond yn cael ei ganfod gan y camera gweledigaeth nos. Ar yr arddangosfa, mae'r ddelwedd yr un du a gwyn, ond yn fwy manwl nag yn y system BMW, ...

 • Geiriadur Modurol

  SAHR - Cynhalydd Pen Actif Saab

  Mae SAHR (Cyfyngiadau Pen Gweithredol Saab) yn ddyfais ddiogelwch sydd ynghlwm wrth ben y ffrâm, wedi'i leoli y tu mewn i'r sedd yn ôl, sy'n cael ei actifadu cyn gynted ag y bydd y rhanbarth meingefnol yn cael ei wasgu yn erbyn y sedd os bydd effaith cefn. Mae hyn yn lleihau symudiad pen y deiliad ac yn lleihau'r siawns o anafiadau gwddf. Ym mis Tachwedd 2001, cyhoeddodd The Journal of Trauma astudiaeth gymharol yn yr Unol Daleithiau o gerbydau Saab wedi'u cyfarparu â SAHR a modelau hŷn gydag ataliadau pen traddodiadol. Roedd yr astudiaeth yn seiliedig ar effeithiau gwirioneddol a chanfuwyd bod SAHR wedi lleihau'r risg o chwiplash mewn trawiad cefn 75%. Mae Saab wedi datblygu fersiwn "ail genhedlaeth" o'r SAHR ar gyfer y sedan chwaraeon 9-3 gydag actifadu hyd yn oed yn gyflymach mewn effeithiau cefn ar gyflymder is. System…

 • Geiriadur Modurol

  DASS - System Cymorth Sylw Gyrwyr

  Gan ddechrau yng ngwanwyn 2009, bydd Mercedes-Benz yn cyflwyno ei arloesedd technolegol diweddaraf: System Cymorth Sylw Gyrwyr newydd a gynlluniwyd i adnabod blinder gyrwyr, sydd fel arfer yn tynnu sylw, a'u rhybuddio am berygl. Mae'r system yn gweithio trwy fonitro arddull gyrru gan ddefnyddio nifer o baramedrau megis mewnbynnau llywio gyrrwr, a ddefnyddir hefyd i gyfrifo amodau gyrru yn seiliedig ar gyflymiadau hydredol ac ochrol. Data arall y mae'r system yn ei ystyried yw amodau ffyrdd, tywydd ac amser.

 • Geiriadur Modurol

  Golygfa amgylchynol

  Mae'r system yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer darparu gwelededd rhagorol yn ystod symudiadau parcio. Mae'n cynnwys camera bacio y mae ei ddelweddau'n cael eu dangos ar yr arddangosfa ar y bwrdd o safbwynt wedi'i optimeiddio. Mae lonydd rhyngweithiol yn dangos yr ongl llywio orau ar gyfer parcio a'r radiws troi lleiaf. Mae'r ddyfais yn arbennig o ddefnyddiol os oes angen cysylltu trelar â'r car. Diolch i swyddogaeth chwyddo arbennig, gellir ehangu'r ardal o amgylch y bar tynnu, ac mae llinellau sefydlog arbennig yn helpu i amcangyfrif y pellter yn gywir. Mae hyd yn oed y llinell gysylltu ryngweithiol, sy'n newid yn ôl symudiad yr olwyn llywio, yn ei gwneud hi'n haws mynd at y bachyn yn gywir i'r trelar. Yn ogystal, mae'r system yn defnyddio dau gamera wedi'u hintegreiddio yn y drychau golygfa gefn i gasglu data ychwanegol am y cerbyd a'i amgylchedd, prosesu, diolch i'r system ganolog…

 • Geiriadur Modurol

  CWAB - Rhybudd Gwrthdrawiad gyda Brake Auto

  System rheoli pellter diogelwch sy'n gweithio ym mhob achos, hyd yn oed pan fydd y gyrrwr yn addasu sbardun Volvo. Mae'r system hon yn rhybuddio'r gyrrwr yn gyntaf ac yn paratoi'r breciau, yna os nad yw'r gyrrwr yn brecio mewn gwrthdrawiad sydd ar fin digwydd, mae'r breciau'n cael eu cymhwyso'n awtomatig. Mae rhybudd gwrthdrawiad gydag AutoBrake ar lefel dechnolegol uwch na'r rhybudd gwrthdrawiad â chymorth brêc a gyflwynwyd yn 2006. Mewn gwirionedd, er bod y system flaenorol a gyflwynwyd ar y Volvo S80 yn seiliedig ar system radar, nid yn unig y defnyddir rhybudd gwrthdrawiad â Auto Brake. radar, mae hefyd yn defnyddio camera i ganfod cerbydau o flaen y car. Un o brif fanteision y camera yw'r gallu i adnabod cerbydau llonydd a rhybuddio'r gyrrwr wrth gynnal lefel isel ...