Technoleg

 • Technoleg

  Ffoton tywyll. Chwilio am yr anweledig

  Gronyn elfennol sy'n gysylltiedig â golau yw ffoton. Fodd bynnag, am tua degawd, roedd rhai gwyddonwyr yn credu bod yna beth maen nhw'n ei alw'n ffoton tywyll neu dywyll. I berson cyffredin, mae ffurfiad o'r fath yn ymddangos yn wrth-ddweud ynddo'i hun. I ffisegwyr, mae hyn yn gwneud synnwyr, oherwydd, yn eu barn nhw, mae'n arwain at ddatrys dirgelwch mater tywyll. Mae dadansoddiadau newydd o ddata o arbrofion ar gyflymwyr, yn bennaf canlyniadau'r synhwyrydd BaBar, yn dangos lle nad yw'r ffoton tywyll yn cuddio, h.y. yn eithrio parthau lle na chafodd ei ganfod. Casglodd arbrawf BaBar, a oedd yn rhedeg o 1999 i 2008 yn SLAC (Canolfan Cyflymydd Llinol Stanford) ym Mharc Menlo, California, ddata o wrthdrawiadau electron-positron, gwrthronynnau electronau â gwefr bositif. Prif ran yr arbrawf, o'r enw PKP-II, ...

 • Technoleg

  Bydd Pont San Francisco yn disgleirio

  Pont y Bae, yr ail bont enwog yn San Francisco ar ôl y Golden Gate, fydd y bont gyntaf o'i bath yn y byd i gael ei goleuo gan oleuadau LED. Bydd 25000 o LEDs yn cael eu gosod ar y strwythur i anrhydeddu ei ben-blwydd yn 75 oed. Enw'r prosiect, a ysgrifennwyd gan Leo Villareal, artist sy'n adnabyddus am osodiadau o'r fath, yw Lights Bay. Yn ôl y cynllun, dylid lansio goleuadau ar Fawrth 5. Bydd modd eu hedmygu am y ddwy flynedd nesaf. Mae tîm o sawl trydanwr yn gweithio ar osod system goleuo fawr sy'n gwau rhwydwaith trwchus o wifrau o amgylch rhychwantau'r bont. Nid yw awduron y prosiect yn datgelu beth fydd y bil trydan? Oes gennych chi wefan prosiect? zp8497586rq

 • Technoleg

  pwysau trwm rhan 2

  Rydym yn parhau â'r cyflwyniad o darfu ar gerbydau trwm. Byddwn yn dechrau'r ail ran gyda gwrthrych a chwenychir gan lawer, yn enwedig pobl ifanc, gwrthrych sy'n hysbys o lawer o ffilmiau rhagorol o dractor Americanaidd, yn aml yn disgleirio o bell gyda chrome-plated chrome. Tryc Americanaidd Tractor lori gwych gydag injan bwerus yn y blaen, yn disgleirio crôm yn yr haul ac yn tyllu'r awyr gyda phibellau gwacáu fertigol - bydd delwedd o'r fath, wedi'i siapio gan ddiwylliant pop, yn bennaf sinematograffi, yn sicr yn ymddangos o flaen ein llygaid pan fyddwn yn meddwl am y cymheiriaid Americanaidd o dryciau. Yn gyffredinol, bydd yn weledigaeth go iawn, er bod mathau eraill o lorïau yn America. O ble yn union y daw'r gwahanol arddull a dyluniad - nid oes ateb diamwys i'r cwestiwn hwn, ond gellir dod i sawl casgliad. Yn gyffredinol, mae Americanwyr yn caru ceir mawr, felly mae hyn hefyd yn cael ei adlewyrchu yn y lori, llwybrau yn America ...

 • Technoleg

  Patentau rhyfedd a dirgel sy'n eiddo i fyddin yr Unol Daleithiau. Crazy, athrylith neu patent trolio

  Mae Llynges yr UD wedi rhoi patent ar "wella strwythur realiti", adweithydd ymasiad cryno, injan "lleihau màs anadweithiol", a llawer o bethau rhyfedd eraill. Mae Cyfraith Patent yr Unol Daleithiau yn yr Unol Daleithiau yn caniatáu ichi ffeilio'r "Patentau UFO" fel y'u gelwir. Fodd bynnag, yn ôl rhai adroddiadau, roedd prototeipiau i'w hadeiladu. O leiaf dyna mae The War Zone, a gynhaliodd ymchwiliad newyddiadurol i'r patentau dirgel hyn, yn ei honni. Profwyd bod Dr. Salvatore Cesar Pais (1) y tu ôl iddynt. Er bod ei ddelwedd yn hysbys, mae newyddiadurwyr yn ysgrifennu nad ydyn nhw'n siŵr a yw'r person hwn yn bodoli mewn gwirionedd. Yn ôl iddyn nhw, roedd Pais yn gweithio mewn llawer o wahanol adrannau. Llynges, gan gynnwys Is-adran Hedfan Canolfan y Llynges (NAVAIR/NAWCAD) a'r Rhaglen Systemau Strategol (SSP). Cenhadaeth SSP:…

 • Technoleg

  Signal Booster RE355 - nid yw amrediad yn broblem

  Rydym wedi derbyn mwyhadur signal newydd gan TP-LINK. Bydd y ddyfais dylunio modern hon yn arbed y defnyddiwr rhag problem yr hyn a elwir yn hawdd. parthau marw y mae pob un ohonom wedi dod ar eu traws ar ein taith rithwir. Gyda thechnoleg Wi-Fi 11AC, gallwn ehangu ein rhwydwaith diwifr presennol yn hawdd. Mae'n bwysig nodi bod y mwyhadur yn gweithio gyda'r holl lwybryddion diwifr ac yn caniatáu ichi greu rhwydwaith band deuol ledled eich cartref neu'ch swyddfa. Mae gan y ddyfais ddyluniad modern iawn, oherwydd mae'n cyd-fynd yn dda ag unrhyw du mewn. Mae'n gweithio mewn dau fand diwifr - ar gyflymder o 300 Mbps yn y band 2,4 GHz ac 867 Mbps yn y band 5 GHz, ac oherwydd hynny rydym yn cael cysylltiadau â chyflymder cyfanswm o hyd at 1200 Mbps. Gyda. Dau…

 • Technoleg

  Breuddwydio moduro aer

  Achosodd damwain prototeip car hedfan a dreialwyd gan Stefan Klein o gwmni Slofacia AeroMobil, a oedd wedi bod yn gweithio ar y math hwn o ddyluniad ers sawl blwyddyn, i bawb a oedd eisoes wedi gweld ceir hofran yn cael eu defnyddio bob dydd i atal eu gweledigaeth unwaith eto. Am yr un nesaf. Llwyddodd Klein, ar uchder o tua 300 m, i actifadu system barasiwt well a lansiwyd o gynhwysydd arbennig. Arbedodd hyn ei fywyd - yn ystod y ddamwain dim ond ychydig anafwyd ef. Fodd bynnag, mae'r cwmni'n sicrhau y bydd profion ar y peiriant yn parhau, er nad yw'n hysbys pryd yn union y bydd y prototeipiau nesaf yn cael eu hystyried yn barod ar gyfer hedfan mewn gofod awyr arferol. Ble mae'r rhyfeddodau hedfan hyn? Yn ail ran y gyfres ffilmiau boblogaidd Back to the Future, a osodwyd yn 2015, gwelsom geir yn goryrru trwy…

 • Technoleg

  Arfau IQ uchel

  Arfau smart - ar hyn o bryd mae gan y cysyniad hwn o leiaf ddau ystyr. Mae'r cyntaf yn ymwneud ag arfau milwrol a bwledi, sydd wedi'u hanelu'n unig at y gelyn arfog, ei swyddi, ei offer a'i bobl, heb niweidio'r boblogaeth sifil a'u milwyr eu hunain. Mae'r ail yn cyfeirio at arfau na ellir eu defnyddio gan unrhyw un heblaw'r rhai y gelwir arnynt i wneud hynny. Mae’r rhain yn cynnwys oedolion, perchnogion, personau awdurdodedig, pawb na fyddant yn ei ddefnyddio’n ddamweiniol neu at ddibenion anghyfreithlon. Yn ddiweddar, bu sawl trasiedi yn yr Unol Daleithiau a achoswyd gan amddiffyniad annigonol o arfau rhag plant. Tynnodd Idaho, mab dwy oed Veronica Rutledge o Blackfoot, wn o bwrs ei fam a thynnu'r sbardun, gan ei lladd. Yn dilyn…

 • Technoleg

  Gwn glud YT-82421

  Mae'r gwn glud, a elwir yn y gweithdy fel gwn glud, yn offeryn syml, modern a defnyddiol iawn sy'n eich galluogi i ddefnyddio gludyddion toddi poeth i fondio deunyddiau amrywiol. Diolch i fathau newydd o gludyddion gyda mwy a mwy o bosibiliadau cymhwyso arbenigol, mae'r dull hwn yn disodli cysylltiadau mecanyddol confensiynol yn gynyddol. Gadewch i ni edrych ar offeryn YT-82421 coch a du hardd YATO. Mae'r gwn wedi'i becynnu mewn pecyn tryloyw tafladwy y mae'n rhaid ei ddinistrio'n anadferadwy er mwyn ei agor. Ar ôl dadbacio, gadewch i ni ddarllen y cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio, oherwydd ei fod yn cynnwys gwybodaeth bwysig sy'n fwy adnabyddus cyn nag ar ôl difrod. Ar ôl i'r YT-82421 gael ei droi ymlaen gyda switsh bach, bydd y LED gwyrdd yn goleuo. Rydyn ni'n rhoi'r ffon glud yn y twll a fwriedir ar gyfer hyn ar gefn y torso. Ar ôl aros tua pedwar i chwe munud, mae'r gwn yn barod ...

 • Technoleg

  Sut i oeri'r ddaear

  Mae hinsawdd y Ddaear yn cynhesu. Gellir dadlau, yn gyntaf oll, person ydyw neu dylid ceisio'r prif resymau yn rhywle arall. Fodd bynnag, ni ellir gwadu mesuriadau cywir a gynhaliwyd dros sawl degawd? mae'r tymheredd yn y biosffer yn mynd yn uwch ac yn uwch, ac mae'r cap iâ sy'n gorchuddio rhanbarth Pegwn y Gogledd wedi toddi i'r maint isaf erioed yn ystod haf 2012. Yn ôl data a ryddhawyd gan Sefydliad Ynni Adnewyddadwy'r Almaen, cyrhaeddodd allyriadau anthropogenig o CO2, y nwy a ystyriwyd fel y cyfrannwr mwyaf at newid hinsawdd andwyol, y lefel uchaf erioed o 2011 biliwn o dunelli mewn 34. Yn ei dro, adroddodd y Sefydliad Meteorolegol Rhyngwladol ym mis Tachwedd 2012 fod atmosffer y Ddaear eisoes yn cynnwys 390,9 rhan fesul miliwn o garbon deuocsid, sef dwy ran yn fwy na ...

 • Technoleg

  jôc gemegol

  Mae dangosyddion asid-sylfaen yn gyfansoddion sy'n troi gwahanol liwiau yn dibynnu ar pH y cyfrwng. O'r sylweddau niferus o'r math hwn, byddwn yn dewis pâr a fydd yn caniatáu ichi gynnal arbrawf sy'n ymddangos yn amhosibl. Mae rhai lliwiau'n cael eu creu pan rydyn ni'n cymysgu lliwiau eraill gyda'i gilydd. Ond a gawn ni las drwy gyfuno coch gyda choch? Ac i'r gwrthwyneb: coch o gyfuniad o las a glas? Bydd pawb yn bendant yn dweud na. Unrhyw un, ond nid fferyllydd, na fydd y dasg hon yn broblem iddynt. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw asid, sylfaen, dangosydd coch Congo, a phapurau litmws coch a glas Paratowch hydoddiannau asid mewn biceri (er enghraifft, trwy ychwanegu ychydig o asid hydroclorig HCl at ddŵr) a hydoddiannau sylfaenol (hydoddiant sodiwm hydrocsid, NaOH ). Ar ôl…

 • Technoleg

  Cyrion dirgel cysawd yr haul

  Gellir cymharu cyrion ein cysawd yr haul â chefnforoedd y ddaear. Yn union fel eu bod nhw (ar raddfa gosmig) bron ar flaenau ein bysedd, ond mae'n anodd i ni eu harchwilio'n drylwyr. Gwyddom lawer o ranbarthau mwy pellennig eraill yn well na rhanbarthau gwregys Kuiper y tu allan i orbit Neifion a chwmwl Oort y tu allan (1). Mae stiliwr New Horizons eisoes hanner ffordd rhwng Plwton a'i darged archwilio nesaf, gwrthrych gwregys Kuiper 2014. Dyma'r rhanbarth y tu hwnt i orbit Neifion, gan ddechrau am 69 AU. e. (neu a. e., sef pellter cyfartalog y Ddaear oddi wrth yr Haul) ac yn gorffen tua 30 a. e. o'r Haul. 100. Gwregys Kuiper a chwmwl Oort Cerbyd awyr di-griw New Horizons,…

 • Technoleg

  Pŵer o'r peiriant

  Mae Activelink Panasonic, a greodd y Power Loader, yn ei alw'n "robot sy'n gwella cryfder." Mae'n debyg i lawer o brototeipiau exoskeleton sy'n cael eu harddangos mewn sioeau masnach a chyflwyniadau technoleg eraill. Fodd bynnag, mae'n wahanol iddynt gan y bydd yn bosibl ei brynu'n normal ac am bris da yn fuan. Mae Power Loader yn gwella cryfder cyhyrau dynol gyda 22 actiwadydd. Mae'r ysgogiadau sy'n gyrru actuator y ddyfais yn cael eu trosglwyddo pan fydd y defnyddiwr yn defnyddio grym. Mae synwyryddion sydd wedi'u gosod yn y liferi yn caniatáu ichi bennu nid yn unig y pwysau, ond hefyd fector y grym cymhwysol, y mae'r peiriant yn "gwybod" i ba gyfeiriad i weithredu. Mae fersiwn yn cael ei brofi ar hyn o bryd sy'n eich galluogi i godi 50-60 kg yn rhydd. Mae'r cynlluniau'n cynnwys Power Loader gyda chynhwysedd llwyth o 100 kg. Mae'r dylunwyr yn pwysleisio nad yw'r ddyfais yn gymaint ...

 • Technoleg

  Mae Uber yn profi car sy'n gyrru ei hun

  Gwelodd y Pittsburgh Business Times lleol gar awtomatig wedi'i brofi gan Uber ar strydoedd y ddinas honno, sy'n adnabyddus am ei ap enwog sy'n disodli tacsis dinas. Daeth cynlluniau’r cwmni ar gyfer ceir hunan-yrru yn hysbys y llynedd, pan gyhoeddodd cydweithrediad ag ymchwilwyr o Brifysgol Carnegie Mellon. Ymatebodd Uber i gwestiwn gohebydd am y gwaith adeiladu, gan wadu ei fod yn system gyflawn. Eglurodd llefarydd ar ran y cwmni yn y papur newydd mai dyma'r "ymgais archwiliadol cyntaf i fapio a diogelwch systemau ymreolaethol." Ac nid yw Uber eisiau darparu unrhyw wybodaeth bellach. Mae'r llun, a dynnwyd gan y papur newydd, yn dangos Ford du gyda'r arysgrif "Uber Centre of Excellence" a "thwf" nodweddiadol eithaf mawr ar y to, sydd yn ôl pob tebyg yn cynnwys ...

 • Technoleg

  Ultralight Plu Nano

  Mae'r FlyNano Ultraleck Fly Nano yn gerbyd cysyniad sydd ar gael i'w brynu nawr. Oherwydd ei bwysau isel, nid oes angen trwydded gan y perchennog ar gyfer peilota. Pris un copi yw 27000 ewro (tua 106 PLN 2011). Dangoswyd FlyNano eleni yn nigwyddiad AERO 200 yn ninas yr Almaen Friedrichshafen. Yn fuan ar ôl y cyflwyniad, cyhoeddodd y gwneuthurwr y bydd y modelau cyntaf ar werth yr haf hwn. Nodweddion pwysicaf y cerbyd hwn yw ei ddyluniad cryno iawn a'i bris isel ar gyfer awyren. Mae'r awyren yn un sedd, bydd tair cyfres yn cael eu cynhyrchu o dan y prosiect: E 240, G 260 a R 300/70. Mae'r car o'r gyfres fwyaf pwerus yn pwyso 110 kg a gall godi person sy'n pwyso hyd at XNUMX kg, gan dynnu ...

 • Technoleg

  Mae'r atmosffer ar Titan yn debyg i'r atmosffer ar y Ddaear

  Roedd atmosffer y ddaear unwaith yn llawn hydrocarbonau, methan yn bennaf, yn lle nitrogen ac ocsigen. Yn ôl gwyddonwyr o Brifysgol Lloegr yn Newcastle, gallai'r Ddaear edrych i sylwedydd allanol damcaniaethol yn union y ffordd y mae Titan yn edrych heddiw, h.y. melyn golau niwlog. Dechreuodd hyn newid tua 2,4 biliwn o flynyddoedd yn ôl o ganlyniad i ffotosynthesis mewn micro-organebau yn datblygu ar y Ddaear. Dyna pryd y dechreuodd y casgliad o gynnyrch ffotosynthesis, ocsigen, yn ein hatmosffer. Mae gwyddonwyr o Brydain hyd yn oed yn disgrifio'r digwyddiadau a ddigwyddodd yno fel "ocsigeniad gwych". Aeth hyn ymlaen am tua 150 miliwn o flynyddoedd, ac ar ôl hynny diflannodd y niwl methan a dechreuodd y Ddaear edrych fel rydyn ni'n ei hadnabod nawr. Mae gwyddonwyr yn disgrifio'r digwyddiadau hyn yn seiliedig ar ddadansoddiadau o waddodion morol oddi ar arfordir De Affrica. Fodd bynnag…

 • Technoleg

  Mathau o danwydd hylifol

  Fel arfer ceir tanwydd hylif trwy buro olew crai neu (i raddau bach) o lo a lignit. Fe'u defnyddir yn bennaf i yrru peiriannau tanio mewnol ac, i raddau llai, i gychwyn boeleri stêm, at ddibenion gwresogi a thechnolegol. Y tanwyddau hylif pwysicaf yw: gasoline, tanwydd disel, olew tanwydd, cerosin, tanwydd synthetig. Nwy Cymysgedd o hydrocarbonau hylifol, un o'r prif fathau o danwydd a ddefnyddir mewn peiriannau ceir, awyrennau a rhai dyfeisiau eraill. Defnyddir hefyd fel toddydd. O safbwynt cemegol, prif gydrannau gasoline yw hydrocarbonau aliffatig gyda nifer o atomau carbon o 5 i 12. Mae yna hefyd olion hydrocarbonau annirlawn ac aromatig. Mae gasoline yn cyflenwi egni i'r injan trwy hylosgiad, hynny yw, gydag ocsigen o'r atmosffer.…